Dokumenty i druki

A. REGULACJE WEWNĘTRZNE UCZELNI


1. Dokumenty ogólne

studia• Statut WSEiZ

warszawa• Regulamin Studiów (obowiązujący od r.a. 2015/2016)

architektura• ZARZĄDZENIE 14/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu wynagradzania pracowników WSEiZ w Warszawie

architektura• Strategia rozwoju WSEiZ 2011-2022

budownictwo• Strategia rozwoju Wydziału Architektury 2012-2022

zarządzanie• Strategia rozwoju Wydziału Ekologii 2012-2022

• Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania 2012-2022

• Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia2. Uchwały Senatu

budownictwo• Uchwała nr 2/09/2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych


3. Zarządzenia Rektora - 2019 r.

zdrowie• ZARZĄDZENIE nr 7/2019 z dnia 30.05.2019 r. REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2019/2020.

wnętrza• ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: w sprawie Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie


3a. Zarządzenia Rektora - 2018 r.

mechanika• Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 24.04.2018 r. Rektora wyższej szkoły ekologii i zarządzania w warszawie w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2018/2019.


3b. Zarządzenia Rektora - 2017 r.

studia• Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2017/2018.


3c. Zarządzenia Rektora - 2016 r.

architektura• Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie: zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ

zarządzanie• Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w WSEiZ

ekologia• Zarządzenie nr nr 8/2016 z dnia 25.04.2016 w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2016/17

architektura• Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie dyplomowania dla studentów WSEiZ


3d. Zarządzenia Rektora - 2015 r.

krajobraz• Zarządzenie 14/2015 z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu wynagradzania pracowników WSEiZ w Warszawie

• Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ

mechanika• Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania za promotorstwo, opiniowanie i recenzowanie prac dyplomowych oraz przewodniczenie Komisji Egzaminu Dyplomowego dla osób współpracujących z WSEiZ w ramach umów cywilnoprawnych

dzienne• Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników WSEiZ

wzornictwo• Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej WSEiZ

wnętrza• Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 08.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu studiów

zdrowie• Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych

studia• Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się


3e. Zarządzenia Rektora - 2014 r.

warszawa• Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 2.01.2014 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ

stacjonarne• Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 31.01.2014 r. w sprawie wynagrodzeń dla umów cywilnoprawnych

niestacjonarne• Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ

studia• Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 03.11.2014 r.w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy studiów podyplomowych


3f. Zarządzenia Rektora - 2013 r.

warszawa• Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim

niestacjonarne• Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzeń i honorariów za osiągnięcia naukowe i artystyczne, afiliowane w WSEiZ4. Inne dokumenty

studia• Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS 2013