POWER dla Studentów

STYPENDIA POWER! – rok akademicki 2016/2017

Studentów zainteresowanych wyjazdem na STUDIA LUB PRAKTYKI ZAGRANICĄ serdecznie zapraszamy do złożenia formularza aplikacyjnego o przyznanie wsparcia finansowego na wyjazd!

Kto może się ubiegać o stypendium?
O stypendium może się ubiegać każdy Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEiZ (niezależnie od obywatelstwa), spełniający łącznie następujące warunki:

  • jest co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub jest na pierwszym roku studiów drugiego stopnia;
  • w momencie rekrutacji posiada uprawnienie do otrzymywania stypendium socjalnego;
  • w momencie wyjazdu na stypendium nie przebywa na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będzie przebywał na urlopie dziekańskim;
  • nie ma zaległości finansowych wobec WSEiZ;
  • prawidłowo wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie, formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Dokąd można wyjechać?
Studia mogą być realizowane wyłącznie w zagranicznych Uczelniach Partnerskich, z którymi WSEiZ ma podpisaną umowę o współpracy.
Listę Uczelni Partnerskich znajdziesz na stronie internetowej WSEiZ, w zakładce Erasmus+ Uczelnie Partnerskie.

Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+:

  • 28 państw Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
  • Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • Turcja, Macedonia – była republika Jugosławii.

Wybierając podmiot, w którym będzie realizowana praktyka, proszę pamiętać, że program praktyki musi być spójny ze studiowanym kierunkiem.

Na jak długo można wyjechać?
Stypendium zagraniczne w ramach Programu POWER przyznawane jest na:

  • 5-10 miesięcy, podczas których Student realizuje zajęcia w zagranicznej Uczelni Partnerskiej,
  • 4-5 miesięcy, podczas których Student realizuje praktykę za granicą.

W jakiej wysokości otrzymam wsparcie finansowe (stypendium) na realizację wyjazdu?
Na czas pobytu na studiach lub praktyce Studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża Student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY MIESIĘCZNA STAWKA W PLN WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2965
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2541
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM) 2118

UWAGA!
Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce), do których Student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu Studenta w Uczelni Partnerskiej.

Gdzie szukać informacji o organizacji wyjazdu na studia?
Zasady organizacji wyjazdu na studia i na praktyki są takie same jak w ramach programu Erasmus+. Niezbędne informacje dostępne są w zakładce Erasmus+ na stronie www WSEiZ.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z panią Lią Sayadyan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 22 825 80 32/33.

Znajomość języka obcego
Znajomość języka obcego na poziomie B1-B2 ma kluczowe znaczenie dla realizacji mobilności zagranicznych. Większość Uczelni Partnerskich WSEiZ oferuje studia w języku angielskim. Szczegółowe informacje o kierunkach prowadzonych przez Uczelnie Partnerskie oraz języku, w jakim prowadzone są zajęcia, znaleźć można na stronie WSEiZ w zakładce Uczelnie Partnerskie.

Czy będę otrzymywać przyznane stypendium socjalne i/lub naukowe?
Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce), do których Student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu Studenta w Uczelni Partnerskiej lub w czasie realizacji praktyki.

UWAGA!
W roku akademickim 2016/2017 Studenci WSEiZ na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 90% opłaty czesnego!

Do kiedy należy złożyć formularz aplikacyjny?

Formularz należy złożyć lub przesłać do 23 października 2016 r.

Gdzie złożyć formularz aplikacyjny?

Formularz należ złożyć osobiście w Rektoracie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.