Rekrutacja!

Zasady wyboru studentów na studia wymienne i praktyki w ramach Programu Erasmus+ i PO WER:

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus i przedstawiciel Samorządu Studentów.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru studentów są:

  • wysokość średniej ocen z dwóch ostatnich zaliczonych do tej pory semestrów studiów, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia wysokość średniej ocen uzyskanych na ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia;
  • poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów (kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczenie od lektora języka w WSEiZ). W przypadku braku udokumentowania znajomości języka obcego, Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić test językowy.

O kolejności kandydatów na przygotowywanej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej decyduje wysokość średniej ocen. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów kwalifikacji i wyboru studentów, do których zalicza się:

  • poziom zaangażowania w działalność w WSEiZ (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp.);
  • stopień aktywności poza Uczelnią (np. w organizacjach pozarządowych).

Student zakwalifikowany na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER jest zobowiązany podpisać umowę z WSEiZ. Niepodpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Jeżeli student, któremu przyznano stypendium programu Erasmus+ lub PO WER, zrezygnuje z wyjazdu, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus zgłasza kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych.

Student rezygnujący ze stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia formularza rezygnacji z zagranicznych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER i przekazania go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus. Formularz dostępny jest na stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Termin rekrutacji

Ogłaszamy nabór na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w pokoju nr 6 w WSEiZ lub przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w dniach: od 1 do 18 marca  2019 r..

Szczegóły rekrutacji 

WYJAZDY NA STUDIA:

Rekrutacja na studia prowadzona jest w ramach programu Erasmus+ 2019 oraz PO WER 2019 i dotyczy mobilności zaplanowanych na semestr zimowy 2019/2020.

DOFINANSOWANIE!

Uwaga! Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego państwa wyjeżdża student.

W przypadku wyjazdu na studia wynosi:

– 500 euro: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

– 450 euro: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

– 400 euro: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii - Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry;

WYJAZDY NA PRAKTYKI:

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w ramach programu Erasmus+ 2019 oraz POWER 2019.

DOFINANSOWANIE!

Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego państwa wyjeżdża student.

W przypadku praktyk odpowiednio:

– 600 euro: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

– 550 euro: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

– 500 euro: Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii - Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Znalezienie miejsca praktyk, nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie potwierdzenia ze strony instytucji przyjmującej, a także wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem są po stronie studenta.

Polecamy platformę Erasmus Intern, gdzie są dostępne oferty praktyk: erasmusintern.org

Finansowanie 2019/2020 (KA-103/2019)

Zasady ogólne

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:

a) studiów (SMS) – minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 6 miesięcy (180 dni),

b) praktyk (SMP) - minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 6 miesięcy (180 dni).

Student, który posiadał prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, otrzymuje dofinansowanie ze środków programu PO WER .

Osoby z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie ze środków programu PO WER, a ponadto mogą ubiegać się o dodatkowe środki związane ze specjalnymi potrzebami. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Agencji Narodowej Programu Erasmus+ (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Wniosek powinien być zaopiniowany przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w WSEiZ. Wzór wniosku, składanego do FRSE, jest dostępny w Biurze Programu Erasmus+ WSEiZ. Wniosek musi być przesłany do FRSE bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego.

W przypadku braku miejsc na dofinansowywane studia wymienne lub praktyki w ramach Programu Erasmus+, komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę bez stypendium finansowego.

UWAGA! Studenci WSEiZ w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu KA-103/2019, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 75% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono w tabeli.

Państwa należące do grupy: Studia (€/m-c) Praktyka (€/m-c)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

  500  600

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 450  550

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

400 500

      Wysokość stypendium w ramach programu PO WER jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono w tabeli.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

Państwa należące do grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

3019

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2803

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

2587

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Państwa należące do grupy: Studia (PLN/m-c) (kwota ryczałtowa) Praktyka (PLN/m-c) (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2156  2587

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 1940 2372

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1725 2156

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.