Stypendia

W roku 2018 Uczelnia otrzymała dotacje podmiotową z budżetu państwa na zadania związane z pomocą materialną dla studentów w wysokości 1 740 600 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

  • stypendia o charakterze socjalnym,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
  • zapomogi.