Stypendia

Uwaga!!!

Termin składania wniosków w sprawie pomocy materialnej dla studentów wraz z wymaganymi dokumentami:
do 15 października  w semestrze zimowym
oraz
do 15 marca w semestrze letnim.

Wszystkie wnioski, w tym wniosek o przyznanie stypendium Rektora, składa się w dziekanacie (Rektorat nie przyjmuje wniosków).

Pliki do pobrania:

wseizZarzadzenie Rektora WSEiZ nr 41/2020 w sprawie wysokości pomocy materialnej dla studentów WSEiZ w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021

wseizZarzadzenie Rektora WSEiZ nr 9/2020 w sprawie wysokości pomocy materialnej dla studentów WSEiZ w semestrze letnim roku akad. 2019/2020

wseizZarzadzenie Rektora WSEiZ nr 8/2020 w sprawie wysokości zapomogi dla studentów WSEiZ w semestrze letnim roku akad. 2019/2020

wseizRegulamin świadczeń dla studentów WSEiZ od 1.10.2019 r.

wseizWniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1)

wseizWniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych (załącznik nr 2)

wseizWniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3)

wseizWniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 4)

wseizOświadczenie o niepobieraniu stypendium na więcej niż jedny kierunku studiów i więcej niż jednej uczelni (załącznik nr 5)

wseizOświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 6)

wseizOświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (załącznik nr 7)

wseizOświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

krajobraz STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW - INFORMACJE

Pomoc materialna dla studentów ze środków otrzymanych przez Uczelnię z budżetu państwa stanowią:

  • stypendia socjalne,
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia Rektora,
  • zapomogi.