Studia Podyplomowe - Zarządzanie Transportem i Logistyka

Nasze studia wyróżnia:

 • zapoznanie słuchaczy z zasadami organizacji transportu samochodowego, lotniczego i intermodalnego,
 • uzyskanie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania transportem w związku z procesem globalizacji gospodarki oraz wykorzystania położenia naszego kraju w europejskiej sieci transportowej, sprzyjającej rozwojowi usług transportu tranzytowego,
 • wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów podyplomowych pozwolą słuchaczom na wdrożenie udoskonaleń i innowacyjnych rozwiązań z zakresu transportu i logistyki w codziennej pracy.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat środków transportu i umiejętność ich wykorzystania w procesie logistycznym,
 • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych,
 • pozyskanie przez słuchaczy umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie oraz zagadnieniami rozwoju rozwiązań logistycznych w organizacji.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Systemy pomiarów w wytwarzaniu i naprawach pojazdów
 2. Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług transportowych
 3. Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 4. Organizacja magazynów i centrów logistycznych
 5. Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych
 6. Język angielski specjalistyczny
 7. Prognozowanie i symulacja
 8. Organizacja transportu lotniczego
 9. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 10. Zarządzanie strategiczne
 11. Ochrona własności intelektualnej
 12. Organizacja transportu intermodalnego
 13. Infrastruktura logistyki
 14. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 15. Zintegrowane systemy zarządzania
 16. Organizacja przewozów kolejowych

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

 1. Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 319 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy),

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Zarządzanie Transportem i Logistyka).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia