Studia Podyplomowe - Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym

Nasze studia wyróżnia:

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych oraz wiedzy menedżerskiej i marketingowej, nie zawężając jej do konkretnego sektora gospodarki,
 • uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne,
 • wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów podyplomowych pozwolą na wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat procesu produkcji i świadczenia usług technicznych,
 • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania produkcją w organizacji oraz planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Ekonomika przedsiębiorstwa
 2. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 3. Prognozowanie i symulacja
 4. Rachunkowość zarządcza
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Sterowanie procesami produkcyjnymi
 7. Plan operacyjny i wycena marki
 8. Ochrona własności intelektualnej
 9. Zarządzanie strategiczne
 10. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 11. Marketing strategiczny
 12. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 13. Zintegrowane systemy zarządzania

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

 1. Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 259 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy),

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia