Władze

 

Kierownik - Prof. dr hab. Irena Celejowa

prof. Celejowa

Prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa studiowała wychowanie fizyczne i biologię, uzyskała dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistką w zakresie higieny, promocji zdrowia i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia sportowców.
Jako pracownik naukowo-dydaktyczny pełniła funkcje: kierownika Pracowni Żywienia Sportowców i Zakładu Higieny AWF w Warszawie, kierownika Zakładu Higieny i Żywienia oraz prorektora ds. nauki AWF w Gdańsku i kierownika Zakładu Wychowania Zdrowotnego w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest profesorem w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie - kierunek Zdrowie Publiczne. Skrypty i podręczniki pióra Ireny Celejowej stały się nieodłączną pomocą dla lekarzy, trenerów i studentów. Są to głównie: „Teoria i profilaktyka żywienia sportowców" (1983), „Odżywianie sportowców" (1981), „Rekord na talerzu czyli tajniki kuchni sportowca" (1990), „Żywienie w treningu i walce sportowej" (2001), „Żywienie w sporcie" (2008), „Wysiłek fizyczny a żywienie" (rozdział w pracy zbiorowej, 2011). Dorobek naukowy prof. I. Celejowej obejmuje ok. 200 prac naukowo-badawczych, przeglądowych, poglądowych i popularnonaukowych, w tym 18 w czasopismach i monografiach zagranicznych oraz 10 rozdziałów w pracach zbiorowych. Brała udział - z wygłoszeniem referatów - w spotkaniach naukowych w Czechosłowacji (czterokrotnie), Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, USA i ZSRR.

Najważniejszym kierunkiem badań naukowych prof. I. Celejowej było zapotrzebowanie żywieniowe sportowców klasy olimpijskiej (Prowadziła zespołowe badania dobowych wydatków energetycznych w oparciu o koszta energetyczne różnych czynności sportowych, zaczerpnięte z piśmiennictwa i w przeważającej mierze z badań własnych metodą kalorymetrii pośredniej. Badania całych bloków i ogólnej objętości treningów w biatlonie i zapasach w stylu wolnym były pierwszymi w literaturze światowej). W okresie dyskusji w świecie nad zapotrzebowaniem na białko w pracy fizycznej i w sporcie, kiedy przeważały opinie wśród czołowych fizjologów, że jest ono takie samo, jak dla osób nieaktywnych fizycznie, podjęła trudne badania na olimpijczykach na temat bilansów azotowych. Badając także azot wydalany wraz z potem udowodniła, że ucieczka azotu tą drogą jest czynnikiem limitującym zapotrzebowanie na białko u sportowców wyczynowych, które sięga 2,0 - 2,8 g/kgmc. Praca na ten temat zamieszczona w prestiżowym czasopiśmie „Nutrition and Metabolism", dotycząca wyników badań nad bilansem azotowym i wydatkiem energii u ciężarowców rozbudziła wielkie zainteresowanie w świecie i jest dotychczas cytowana w piśmiennictwie zagranicznym.  W wieloletnich zespołowych badaniach bilansowych nad regulowaniem masy ciała u zapaśników w stylu wolnym udowodniła, że najlepszą metodą jest stosowanie przez dłuższy czas ujemnego bilansu energetycznego. Krótkotrwałe zaś odwodnienie można dopuszczać pod warunkiem rehydratacji uzupełniającej także straty pierwiastków mineralnych, głównie sodu i potasu jeszcze przed startem. Wyniki wieloletnich badań posłużyły I. Celejowej do opracowania norm żywieniowych i przykładowych racji pokarmowych dla 46. dyscyplin sportowych, turystyki i studentów wf.

Prof. I. Celejowa badała też warunki mikroklimatyczne, higienę i bezpieczeństwo pracy w obiektach wychowania fizycznego i sportu, warunki higieniczne basenów pływackich i letnich obozów sportowych studentów wychowania fizycznego, higieniczne aspekty ławek szkolnych i in. Na podstawie wyników badań własnych i różnych autorów opracowała memoriał do władz sportowych i szkolnych.

Talent popularyzatorski I. Celejowej można śledzić w licznych publikacjach nt. zdrowego stylu życia, w czasopismach i poczytnych książkach: „Zdrowie przez cały rok" (1993, 1995), „Mody i diety w żywieniu - kompendium wiedzy o żywności i żywieniu" (1997), „Klucz do zdrowego żywienia" (2001).
25. rok prof. I. Celejowa kieruje wolną, społeczną wszechnicą „Warszawską Szkołą Zdrowia", która zyskała znakomitą opinię, podobnie jak czasopismo „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia", którego jest redaktorem naczelnym.
Od 2007 roku Warszawska Szkoła Zdrowia znajduje się w "Katalogu Dobrych Praktyk Unii Europejskiej" wśród 100 najlepszych pozarządowych organizacji w Europie.

Irena Celejowa nieustannie piórem i wystąpieniami publicznymi rekomenduje przywrócenie w polskich szkołach obowiązkowego przedmiotu o zdrowiu.
Za swą działalność naukową, popularyzatorską i społeczną, została odznaczona: m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia RP (2008), „Tytułem Honorowym Zasłużony Nauczyciel" (1987), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy" (1985), „Medalem Okolicznościowym IV Wieki Stołeczności Warszawy", a także dyplomami „Popularyzator Nauki" (2005, 2006) i „Wyróżnieniem Nagrodą im. Profesora Aleksandra Szczygła". Jest członkiem zwyczajnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 


Zastępca Kierownika – doc. dr Danuta Niedźwiecka- Kącik