Dziesięciolecie "Roczników Warszawskiej Szkoły Zdrowia"

 

Od 10. lat ukazują się „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”, których powstanie w 2001 roku zawdzięczamy inicjatywie Ministerstwa Zdrowia. W ciągu dziesięciu minionych lat ukazywania się tego czasopisma wspierały finansowo jego wydawanie również inne instytucje: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd m.st. Warszawy, a także Polskie Towarzystwo Higieniczne i Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Z okazji naszego jubileuszu Redakcja składa za udzieloną nam pomoc w regularnym drukowaniu „Roczników WSZ” – najgorętsze podziękowania, tym bardziej że w opinii Czytelników i znakomitych znawców zagadnień promocji zdrowia, które są treścią naszego czasopisma, jest to Wydawnictwo potrzebne i spełniające należycie swoje zadanie społeczne. Wyrażają to opinie ekspertów, które niżej przytaczamy.

*
„Roczniki WSZ” stanowią pozycję wydawniczą towarzyszącą działalności zasłużonej instytucji, jaką jest Warszawska Szkoła Zdrowia. Od lat obserwując jej działalność uważam, że spełnia ona w bardzo udany sposób postawione zadania w dziedzinie upowszechniania wiedzy o zdrowiu i jego promocji. Dzięki włączeniu do współpracy wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny i innych nauk o zdrowiu, prowadzone przez Szkołę wykłady reprezentują wysoki poziom fachowy. Cieszą się też dużą popularnością wśród zainteresowanych mieszkańców Warszawy. Dobrze się stało, że zaadaptowane do druku teksty wykładów ukazują się następnie w „Rocznikach WSZ”. W ten sposób trafiają nie tylko do słuchaczy, ale również do szerszego grona odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. Wartość merytoryczna i sposób przekazania treści sprawia, że materiały mogą być wykorzystane na różnych szczeblach edukacji zdrowotnej. Sądzę, że „Roczniki WSZ” stanowią liczące się w skali krajowej źródło materiałów przydatnych w upowszechnianiu wiedzy w dziedzinie szeroko pojętej ochrony zdrowia. Do tej roli czasopismo może pretendować nie tylko poprzez uprzystępnianie treści wykładów wygłaszanych w Warszawskiej Szkole Zdrowia. Na uwagę zasługują również zamieszczane sprawozdania z konferencji i innych istotnych spotkań poświęconych tematyce zdrowotnej, recenzje książek oraz wybrane informacje z czasopism naukowych. Dodatnio oceniam staranność redakcyjną cechującą czasopismo, jego szatę graficzną oraz próby urozmaicenia merytorycznych tekstów lżejszymi formami literackimi w postaci odpowiednich wierszy, fraszek czy aforyzmów. W podsumowaniu oceny stwierdzam, że „Roczniki WSZ” stanowią wysoce społecznie użyteczną pozycję wydawniczą, nawiązującą do najlepszych tradycji popularyzacji wiedzy o zdrowiu, jak również w pełni odpowiadającą wymaganiom merytorycznym w tej dziedzinie.

Prof. dr hab. n.med. Henryk Kirschner
Warszawski Uniwersytet Medyczny WUM
Warszawa, 29 listopada 2004 r.

*
Z dużym zainteresowaniem przeczytałam kolejne numery „Roczników Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Celem tego wydawnictwa jest popularyzacja rzetelnej wiedzy o promocji zdrowia, a więc propagowaniu zdrowego stylu życia oraz o profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu nerwowego, nowotworów, chorób zakaźnych, osteoporozy i innych. Wiedza ta przekazywana jest w formie fachowych, zwięzłych i zrozumiałych dla każdego, prac popularno-naukowych, adresowanych do pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, nauczycieli, studentów oraz indywidualnych czytelników. (…) (…) Urozmaiceniem fachowych tekstów są wplatane pomiędzy artykuły wiersze, aforyzmy i fraszki, prezentujące dobry poziom literacki.

Prof. dr hab. Zofia Zachwieja Kierownik Zakładu Bromatologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
25 listopada 2004 r.

*
Warszawska Szkoła Zdrowia jest niezwykle zasłużoną instytucją, która prowadzi działalność oświatową o charakterze popularno-naukowym i promuje różne formy zachowań sprzyjających promocji zdrowia wśród mieszkańców. (…) Przedłużeniem tej formy działalności są „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”, które publikują opracowania wygłoszone na spotkaniach ze słuchaczami. Pozwala to znacznie rozszerzyć krąg odbiorców, dotrzeć z problemami promocji zdrowia do znacznie szerszego grona. (…) (…) Tematyka publikacji dotyczy najbardziej istotnych problemów zdrowotnych. Przykładowo przytaczam kilka tematów z roczników w latach 2003 i 2004: metaboliczne choroby cywilizacyjne, choroby narządu ruchu, racjonalne żywienie, choroby pasożytnicze, interakcje leków i żywności, psychoterapia, jaskra, przewlekłe choroby układu oddechowego, itd. Nie można pominąć poziomu edytorskiego tego czasopisma, który oceniam bardzo wysoko. Dobrej jakości materiał ilustracyjny uzupełnia merytoryczną stronę „Roczników”. Wolne strony wykorzystane są na publikowanie fragmentów poezji wybitnych poetów lub wplatane są aforyzmy o zdrowiu lub krótkie rady praktyczne dotyczące zachowań prozdrowotnych. W mojej ocenie wydawnictwo to jest szczególne, pozwala łączyć rzetelną wiedzę prezentowaną przez wybitnych specjalistów z praktycznymi informacjami niezbędnymi w krzewieniu zasad zdrowego stylu życia oraz w profilaktyce różnych schorzeń, szczególnie o znaczeniu społecznym. Jest to unikalne wydawnictwo w naszym kraju, działające na rzecz poprawy zdrowia w znaczeniu populacyjnym. (…)

Prof. dr. hab. n.med. Jan Dzieniszewski
Instytut Żywności i Żywienia
Warszawa, 1 grudnia 2005 r.

*
Warszawska Szkoła Zdrowia nawiązuje do pięknych tradycji: otwartych prelekcji w Liceum Krzemienickim, galicyjskich odczytów Henryka Jordana, wzorów pracy społecznej Heleny Radlińskiej. Wywodzi się bowiem Irena Celejowa z formacji polskiej inteligencji spod znaku żeromszczyzny. Irena Celejowa to człowiek-instytucja. Gdziekolwiek się zjawi pozostawia swój twórczy ślad. Gruntownie wykształcona (w zakresie wychowania fizycznego i nauk przyrodniczych), z kompletem stopni i naukowych tytułów, posiada ponadto kwalifikacje dziennikarskie. Dzięki temu harmonijnie wiąże pracę stricte naukową z popularyzacją wiedzy. Jej liczne książki łączą erudycję z pisarskim polotem i mistrzowską kompozycją. Te cechy znajdujemy również w redagowanych przez nią Rocznikach Warszawskiej Szkoły Zdrowia. (…)

Prof. dr. hab. n.med. pedagog. i wf Maciej Demel
doktor honoris causa
Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie
Warszawa, luty 2006 r.

*
(…) treści kolejnych „Roczników” dostarczają nie tylko wiedzy czytelnikom, ale stanowią też inspirację do badań. Zawartość tematyczna wielu artykułów jest również bardzo przydatna w działalności dydaktycznej i pracach dyplomowych naszych absolwentów. (…)

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szyszka
Kierownik Katedry Medycznych Podstaw Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu
Gorzów Wielkopolski, 3 stycznia 2006 r.


*
(…) „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia” i zawarte w nich artykuły cechuje wysoki poziom merytoryczny. Są one oparte o najnowsze źródła piśmiennictwa i zawierają wiele cennych informacji. Muszę się przyznać, że nie znałem dotąd tego wydawnictwa. Jestem bardzo wdzięczny za zwrócenie mojej uwagi na Państwa czasopismo, które będzie dla mnie zbiorem wiadomości bardzo przydatnym w mojej działalności dydaktycznej i badawczej.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Wrocław, 4 grudnia 2006 r.

*
(…) Warszawska Szkoła Zdrowia od lat angażuje się owocnie w upowszechnianie w społeczeństwie znajomości zasad zdrowego stylu życia. Popularne wykłady na ten temat, prowadzone przez znane autorytety medyczne, cieszą się dużą popularnością i uznaniem społecznym. Szczególnie cenne jest, że treści wykładów wydawane są drukiem w „Rocznikach Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Daje to szansę utrwalenia w świadomości społecznej zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych, co jest uwagi godną realizacją inicjatyw Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Unii Europejskiej i Rady Ministrów RP. (…)

Prof. dr hab. n.med. Wiktor B. Szostak
Instytut Żywności i Żywienia
Warszawa, 15 listopada 2007 r.

*
(…) Warszawska Szkoła Zdrowia prowadzi (…) własną działalność wydawniczą. Świetnie redagowane przez Panią doc. dr hab. Irenę Celejową „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia” są niezwykle cennym materiałem szkoleniowym dla edukatorów zdrowia: nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. (…)

Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki
Państwowy Zakład Higieny
Warszawa, 12 czerwca 2007 r.

*
(…) Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia” zaliczyłbym do czasopism popularno-naukowych o najlepszych tradycjach w szerzeniu wiedzy o większości problemów zdrowia publicznego. Redakcja tego Czasopisma dochowuje wielkiej staranności w doborze zarówno autorów, jak i tematyki zawartej w poszczególnych numerach. Wśród autorów nie brak najwybitniejszych ekspertów, którzy chętnie zabierają głos na łamach „Roczników”, aby podzielić się swoją wiedzą z szerszym niż zazwyczaj gronem odbiorców. Dlatego też artykuły, których podstawowym przesłaniem jest troska o zdrowie publiczne znajdują tak licznych czytelników. Niektóre z artykułów poziomem uszczegółowienia przekraczają wprawdzie zdolności percepcyjne przeciętnego czytelnika, ale ambicją czasopisma jest nie tylko docieranie z wiedzą do możliwie najszerszej rzeszy czytelników, ale także edukacja i ambicje pokazywania spraw trudnych w przystępny sposób i zgodnie z zasadami czasopism naukowych podawanie źródeł informacji, czego na ogół nie znajdziemy w wielu periodykach popularno- naukowych. Redakcji Czasopisma należą się szczególne słowa uznania za stale wysoki poziom merytoryczny. Jestem przekonany, że artykuły, które sam czytam z zainteresowaniem w „Rocznikach”, są również społecznie potrzebne i stanowią dodatkowe, sprawdzone, źródło wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia, sposobach ich unikania, profilaktyki i postępowaniu, gdy już dojdzie do uszczerbku na zdrowiu. (…)

Prof. dr hab. n. med. Jan K. Ludwicki
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny
Warszawa, grudzień 2008 r.

*
Warszawska Szkoła Zdrowia działa już przeszło 20 lat, zajmując znaczące miejsce wśród organizacji pozarządowych, propagujących oświatę zdrowotną w Polsce. (…) (…) Od roku 2001 wydawane są „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”, na których łamach poruszane są bardzo ważne i interesujące zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej społeczeństwa polskiego. Dzięki przystępnej formie opracowania, krąg odbiorców tej publikacji jest bardzo szeroki. (…) Instytut Żywności i Żywienia zawsze z dużym podziwem i szacunkiem odnosił się do inicjatyw podejmowanych przez Warszawską Szkołę Zdrowia i bardzo cenił sobie wzajemną współpracę. Wielu pracowników Instytutu prowadziło wykłady w WSZ oraz publikowało swoje prace w wydawanych przez nią „Rocznikach”. (…)

Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz
Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia
Warszawa, 12 marca 2010 r.

*
Chciałbym serdecznie pogratulować wyjątkowo ważnego wydarzenia, jakim jest wydawanie w ciągu wielu lat „Roczników Warszawskiej Szkoły Zdrowia” (…) W Polsce, jak również za granicami, powstają liczne czasopisma, roczniki, książki czy też prace zbiorowe na temat zdrowia oraz profilaktyki zachorowań. Moim zdaniem to właśnie publikacje Pani Profesor są jednymi z najlepszych. Jako pracownik naukowy z wieloletnim doświadczeniem doskonale rozumiem, jak wiele wkładu oraz ciężkiej pracy wymagało ich samo wydanie, które z pewnością w jak najlepszy sposób posłuży zdrowiu ludności. Otrzymane od Państwa „Roczniki”, będą również pożytkiem nie tylko dla studentów Wydziału „Zdrowia Publicznego” naszej Uczelni, ale również dla członków istniejącego w niej Stowarzyszenia, w celu pogłębiania wiedzy oraz realizacji propagowanych w nich niezwykle ważnych wartości. (…)

Prof. dr hab. n. med. Igor Murawow
Prezydent Międzynarodowego
Stowarzyszenia Waleologicznego
Radom, 5 czerwca 2010 r.