Studia podyplomowe – Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni

Kierownik studiów: mgr inż. arch. Izabela Sobierajska

Partnerami studiów są: Miasto Mława, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Tarczyn, Gmina Kampinos, Miasto i Gmina Piaseczno, Gmina Jabłonna.

 

Wykładowcy

Nasze studia wyróżnia:

 • praktyczny sposób prowadzenia zajęć przez zespół pod kierunkiem doświadczonych, uprawnionych urbanistów prowadzących samodzielną praktykę zawodową, pracujących w zespołach międzybranżowych a także będących członkami Gminnych i Miejskich Komisji Urbanistycznych,
 • nowatorski program zajęć prowadzonych w trybie E-learningu, w całości dostosowany do specyfiki współczesnych potrzeb zarówno przyszłych planistów jak i pracowników administracji publicznej,
 • przygotowanie słuchaczy do pracy w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego przy użyciu dedykowanych programów komputerowych z wykorzystaniem publicznych baz danych przestrzennych.

Cel studiów:

 • nabycie praktycznych umiejętności kształtowania i planowania przestrzeni,
 • uzyskanie przez słuchaczy zarówno wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych dotyczących opracowywania dokumentów planistycznych w gminie: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (miast) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,,
 • zapoznanie z możliwościami technicznymi i ograniczeniami stojącymi przed projektantem,
 • nabycie umiejętności współpracy klient-wykonawca oraz skutecznego komunikowania się w zespole,
 • zdobycie przez słuchaczy umiejętności zarządzania planowaniem przestrzennym w gminie.

Studia skierowane są do:

 • osób związanych zawodowo z urbanistyką i gospodarką przestrzenną, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w innym dziedzinach, a które chcą w przyszłości uzyskać prawo do sporządzania projektów dokumentów planistycznych,
 • pracowników urzędów i jednostek administracji publicznej, chcących uzupełnić swoją wiedze z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej,
 • osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu urbanistyki oraz planowania i gospodarowania przestrzenią.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program studiów:

Blok 1. Prawodawstwo planistyczne i urbanistyczne; struktura planowania.
Blok 2. Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej.
Blok 3. Planowanie przestrzenne w gminie.
Blok 4. Społeczno-demograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.
Blok 5. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego.
Blok 6. Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego w planowaniu przestrzennym.
Blok 7. Komunikacja i infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym.
Blok 8. Komputerowe wspomaganie projektowania, bazy danych przestrzennych.
Blok 9. Projekt dokumentu planistycznego; dokumentacja planistyczna.
Blok 10. Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej.

Opis poszczególnych bloków znajdziesz tutaj

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych UiPP będzie potrafił:

 1. Zorganizować warsztat pracy urbanisty.
 2. Zanalizować wielobranżowe uwarunkowania planowania przestrzennego, w tym wykorzystując publiczne bazy danych przestrzennych.
 3. Poprawnie rozplanować funkcje, intensywność i kompozycję architektoniczno-urbanistyczną w strukturze osadniczej.
 4. Sporządzić projekt studiem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przedstawić opracowane projekty dokumentów planistycznych w sposób profesjonalny za pomocą rysunków, plansz, prezentacji przy użyciu programów komputerowych.
 6. Skutecznie komunikować się w wielobranżowym zespole współpracowników oraz jednostek administracji publicznej współtworzących dokument planistyczny.
 7. Zarządzać procesami planistycznymi w gminie.
 8. Sporządzić dokumentację prac planistycznych

 

Sposoby prowadzenia zajęć

Słuchacze w trakcie studiów, w bezpośrednim kontakcie z praktykami zawodu poznają warsztat i specyfikę pracy zarówno urbanisty-projektanta jak i osoby zarządzającej procesami planistycznymi w gminie. Wykonując projekty i ćwiczenia dowiedzą się jak przeprowadzać poszczególne etapy zaawansowania projektu dokumentu planistycznego - od analizy materiałów wejściowych, przez koncepcje, projekty dokumentów, korekty wynikające z dyskusji i uwag do dokumentu zgłoszonych przez inne zespoły. Będą mieli okazję wykonywania w zespołach projektów opracowanych na bazie faktycznych uwarunkowań - które to dokumenty planistyczne finalnie staną się projektami dyplomowymi.

W trakcie zajęć będą wykorzystywane następujące metody dydaktyczne:

 1. Wykłady i prezentacje wprowadzające w zagadnienia techniczne warunkujące funkcjonowanie zespołów osadniczych i ich poszczególnych fragmentów.
 2. Wykłady i prezentacje analizujące istniejące dokumenty planistyczne.
 3. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem istniejących publicznych baz danych przestrzennych służące poprawnej analizie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
 4. Ćwiczenia kształcące zmysł przestrzenny i techniki rysunku urbanistycznego oraz kreślenia komputerowego.
 5. 5Praca nad projektami pod okiem doświadczonych projektantów.

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie poszczególnych bloków:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Zaliczenie projektów.

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa - projekt grupowy opracowywany w trakcie trwania zajęć.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie bloki.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 201 godzin zajęć realizowanych w trakcie 12 zjazdów.

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
– marzec 2021 r. (semestr letni),
– październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 5200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 2700 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób

Każdy słuchacz powinien dysponować własnym laptopem/komputerem z łączem internetowym..

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia