Studia Podyplomowe - Akademia Zarządzania Kulturą

Kierownik studiów: dr inż. Bogdan Gorczyca, współpraca merytoryczna mgr Elżbieta Ofat

Partnerami studiów są:
1. Merytorycznymi: Muzeum Łazienki Królewskie i Gi Group Training
2. Grupa Pracuj.pl

 

Nasze studia wyróżnia:

 • prowadzenie zajęć warsztatowych przez doświadczonych menedżerów oraz praktyków zarządzających instytucjami kultury. Poznaj sylwetki wykładowców,
 • nauka i doskonalenie praktycznych narzędzi oraz modeli przydatnych w nadzorowaniu i prowadzeniu instytucji kultury,
 • wideo spotkania i konferencje z dyrektorami polskich i europejskich muzeów oraz instytucji kultury, którzy każdorazowo podzielą się ciekawym projektem w ramach zarządzania swoją instytucją kultury m.in. Dyrektor Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau (Niemcy), Dyrektor Zamku Frederiksborg Hillerød w Danii, Dyrektor Programu ARRE w Pałacu w Wersalu, Dyrektor BMW Group - Mecenas kultury, Dyrektor v5Group - PR w kulturze),
 • prowadzenie zajęć w wybranych instytucjach kultury,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnej indywidualnej sesji z mentorem,
 • uzyskiwanie konkretnych korzyści (rozwiązania problemów firmy, nowe kompetencje) już w toku studiów, a nie dopiero po ich zakończeniu, dzięki realizacji programu w formie następujących po sobie, zakończonych konkretnymi efektami, modułów.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i zbiór umiejętności praktycznych, niezbędnych do nadzorowania działalności instytucji kultury oraz zarządzania instytucją kultury,
 • rozwinięcie umiejętności zarządczych i przywódczych pozwalających na efektywne wykorzystanie zasobów instytucji, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz budowanie jej marki i prestiżu,
 • wykształcenie/wzmocnienie kluczowych kompetencji menedżerskich m.in. planowanie strategiczne i operacyjne, skuteczne komunikowanie w zespole, organizacji i otoczeniu oraz zarządzanie projektami i zespołami projektowymi,
 • zwiększenie efektywności pracy własnej i zespołu przez zastosowanie odpowiednich sposobów motywowania ludzi,
 • wykształcenie umiejętności zarządzania rozwojem własnym.

Studia skierowane są do:

 • dyrektorów, kierowników pracujących w administracji publicznej i odpowiadających za obszar kultury,
 • osób zarządzających i pracujących w samorządach, urzędach gminy i miast, starostwach powiatowych oraz w urzędach marszałkowskich i urzędach wojewódzkich, które zajmują się obszarem kultury, zagospodarowania przestrzennego, strategii i rozwoju,
 • dyrektorów, kierowników i osób pracujących w instytucjach kultury, muzeach, domach kultury, bibliotekach, klubach oraz pozostałych organizacjach związanych z kulturą,
 • właścicieli i kierowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych działających na rzecz rozwoju kultury oraz społeczeństwa,
 • absolwentów studiów pragnących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program studiów:

Moduł 1. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych w imieniu instytucji kultury.
Moduł 2. Fundraising. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, od sponsorów i mecenasów.
Moduł 3. Menedżer w administracji i instytucji kultury.
Moduł 4. Zarządzanie instytucją kultury.
Moduł 5. Skuteczna komunikacja oraz prowadzenie spotkań z partnerami, mecenasami.
Moduł 6. Planowanie strategiczne i operacyjne w pracy menedżera kultury.
Moduł 7. Zarządzanie projektem.
Moduł 8. Zarządzanie organizacją i zmianami w organizacji.
Moduł 9. Kluczowe aspekty HR w pracy menedżera.
Moduł 10. Mentoring w instytucji kultury.
Moduł 11. Organizacja wydarzeń, wystaw i przestrzeni wystawienniczych.
Moduł 12. Kultura jako ważny czynnik rozwoju.
Moduł 13. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej.

Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych AZK będzie potrafił:

 1. Przygotować strategię instytucji kultury w oparciu o zrównoważoną kartę wyników.
 2. Inicjować i realizować proces zmiany w instytucji kultury.
 3. Dokonać wyboru i zastosować właściwą metodę pozyskiwania środków finansowych.
 4. Opracować ofertę fundraisingowej.
 5. Zarządzać projektami w obszarze kultury.
 6. Nawiązywać współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 7. Podejmować skuteczne działania na rzecz budowy marki instytucji kultury.
 8. Organizować wystawy.
 9. Planować i organizować pracę własną oraz kierować zespołem.
 10. Udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej i wyprzedzającej.
 11. Dobrać mentora na potrzeby projektu.
 12. Występować publicznie w imieniu własnym i instytucji kultury.
 13. Efektywnie wykorzystywać różnorodne techniki prezentacyjne.

 

Sposoby prowadzenia zajęć

Słuchacze w trakcie studiów poznają praktyczne narzędzia, a także będą mieli okazję podjęcia i prowadzenia prac nad własnymi przedsięwzięciami, praktycznymi problemami ich organizacji. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, 80% czasu zajmą formy aktywizujące (ćwiczenia, gry symulacyjne, warsztaty) i 20% czasu teoria (wykłady). Ćwiczenia będą ukierunkowane na trenowanie i doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw Słuchacze będą przygotowywać prezentacje i przedstawiać je na forum grupy, opracowywać scenki, odbywać wizyty w instytucjach kultury. Będę mieli możliwość poznania i wymiany doświadczeń z osobami zarządzającymi instytucjami kultury w kraju i za granicą. Taki model przekazywania wiedzy daje przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami uczestników, umożliwia refleksję i wgląd w siebie oraz poznanie narzędzi niezbędnych w pracy menedżera.
W trakcie warsztatów będą wykorzystywane następujące metody dydaktyczne:
1. Ćwiczenia (zadania realizowane indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach).
2. Grupy zadaniowe (problemy do opracowania przez kilkuosobowe zespoły).
3. Grupy dyskusyjne (wymiana doświadczeń na forum całej grupy).
4. Mini-wykłady (podsumowania, systematyzacja materiału).
5. Arkusze.
6. Testy m.in. na style przywództwa, kwestionariusz DISC.
7. Gry zespołowe m.in. „Lot na Marsa”.
8. Gry symulacyjno – negocjacyjne m.in. „Misja na Marsa”.

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa - projekt grupowy lub indywidualny.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Absolwenci studiów otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 2. Certyfikat EMCC.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 180 godzin zajęć realizowanych w trakcie 10 zjazdów: 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych i 3 zjazdów trzydniowych (piątek, sobota, niedziela).

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2021 r.

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3600 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1900 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia