Studia Podyplomowe - Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

Nasze studia wyróżnia:

 • prowadzenie zajęć przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony środowiska, posiadających wieloletnią praktykę w prowadzeniu zajęć,
 • nauka i doskonalenie praktycznych narzędzi pozwalajacych skutecznie wdrożyć zmiany wynikające z audytu energetycznego,
 • uzyskanie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do przygotowania samodzielnej oceny oddziaływania na środowisko.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu optymalizacji działań przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania firmą w sposób społecznie odpowiedzialny i budować jej strategię w oparciu o rozwiązania ekologiczne,
 • pozyskanie znajomość funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa,
 • wykształcenie/wzmocnienie stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • pozyskanie przez słuchaczy znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów kierunków: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk technicznych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych a także społecznych.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Biznes społecznie odpowiedzialny i rozwiązywanie konfliktów
 2. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 3. Certyfikaty i audyty środowiskowe
 4. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Prawo administracyjne
 7. Finansowanie projektów środowiskowych
 8. Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne
 9. Marketing ekologiczny przedsiębiorstw
 10. Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 11. Wskaźniki stanu środowiska
 12. Zarządzanie strategiczne

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa - projekt indywidualny.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 244 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia