Studia Podyplomowe - Menedżer Energii

Nasze studia wyróżnia:

 • prowadzenie zajęć przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony środowiska, posiadających wieloletnią praktykę w prowadzeniu zajęć,
 • zapoznanie słuchaczy ze europejską strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej,
 • uzyskanie kompetencji niezbędnych do przeprowadzania audytu energetycznego.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat aktualnych rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania energii,
 • rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do optymalizacji kosztów zużycia energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie,
 • wykształcenie/wzmocnienie stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • pozyskanie przez słuchaczy znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania energią w przedsiębiorstwie, gminie i powiecie, budynku czy w mieszkaniach.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Studia podyplomowe prowadzone są razem ze studiami II-go stopnia na kierunku Ochrona Środowiska na specjalności Menedżer Energii.

 

Program studiów:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne
 2. Energetyka konwencjonalna
 3. Energetyka rozproszona - lokalna i prosumencka
 4. Język angielski specjalistyczny
 5. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 6. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 7. Prognozowanie i symulacja
 8. Magazynowanie energii
 9. Ochrona własności intelektualnej
 10. Prawne uwarunkowania zarządzania energią
 11. Rynek energii
 12. Środowiskowe uwarunkowania energetyki
 13. Technologie przesyłu i dystrybucji energii

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa - projekt indywidualny.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 234 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Menedżer Energii).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia