Studia Podyplomowe - Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa

Nasze studia wyróżnia:

 • prowadzenie zajęć przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony środowiska, posiadających wieloletnią praktykę w prowadzeniu zajęć,
 • wykształcenie/wzmocnienie umiejętności efektywnego zarządzania odnawialnymi źródłami energii,
 • uzyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania obiegiem odpadów w środowisku.

Cel studiów:

 • pozyskanie przez słuchaczy znajomość tematyki z zakresu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii,
 • uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacji z zakresu projektowania i planowania zintegrowanych systemów służących wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii,
 • nauka i doskonalenie umiejętności programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej,
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat efektywności prowadzonej działalności oraz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna oraz innych kierunkach technicznych, rolniczych, leśnych a także przyrodniczych.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Przetwarzanie surowców odpadowych I
 2. Programowanie logistyki gospodarki odpadami
 3. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 4. Język angielski specjalistyczny
 5. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 6. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 7. Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii
 8. Przetwarzanie surowców odpadowych II
 9. Prawne uwarunkowania zarządzania energią
 10. Rynek energii
 11. Ochrona właności intelektualnej
 12. Finansowanie projektów środowiskowych
 13. Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa - projekt indywidualny.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 254 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia