Studia Podyplomowe - Rysunek i Malarstwo

Kierownik studiów: mgr inż. arch. krajobrazu Jarosław Jończyk

Nasze studia wyróżnia:

prowadzenie zajęć przez najlepszych praktyków i teoretyków w zakresie sztuki, posiadających wieloletnie doświadczenie akademickie, jak również artystyczne ugruntowane wieloma nagrodami międzynarodowymi i uhonorowaniem dorobku artystycznego w wielu placówkach muzealnych promujących sztukę w Polsce i na świecie.

Sylwetki wykładowców (kliknij w zdjęcie)

Cel studiów:

 • wyksztalcenie kultury plastycznej tj. linia walor i kompozycja,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu perspektywy i anatomii człowieka,
 • rozwijanie umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw,
 • wykształcenie/wzmocnienie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu,
 • wyposażenie studenta w wiedzę o narzędziach i materiałach stosowanych w rysunku i malarstwie,
 • wykształcenie w świadomości studenta przekonania, że widzenie jest podstawą rysunku i malarstwa.

Studia skierowane są do:

 • osób dążących do doskonalenia warsztatu plastycznego oraz rozwijania umiejętności plastycznych,
 • nauczycieli plastyki i instruktorów w placówkach kulturalno-oświatowych pragnących udoskonalić warsztat malarsko-rysunkowy,
 • absolwentów kierunków artystycznych pragnących poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze.

Studentami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nie wymagamy ukończenia studiów o kierunkach plastyczno-artystycznych! Dla chętnych na studia nie ma limitów wiekowych.

 

Wykaz przedmiotów oraz tematyka zajęć:

 1. Malarstwo (62 h).
  Prowadzenie zajęć z malarstwa w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo charakteryzować się będzie właściwym kształceniem umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw studentów. Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu. Śledzenie i analizowanie związków istniejących pomiędzy szeroko rozumianymi problemami treściowymi, a środkami wyrazowymi umożliwiającymi powstanie obiektu artystycznego (malarskiego obrazu). Główną zasadą w pracowni malarskiej jest studium z natury. Ćwiczenia malarskie z natury powinny kształtować w świadomości studentów przekonanie, że widzenie jest podstawą malowania. Zasada ta ma na celu poszerzenie możliwości widzenia rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej. W procesie malowania obrazu staje się głównym źródłem poznania. To założenie nie zmusza studentów do przyjmowania fałszywych recept, a także nie pozwala rozstrzygać problemów malarskich (artystycznych) jedynie wokół kategorii estetycznej.
 2. Rysunek(62 h).
  „Otworzyć oczy i nauczyć widzieć” credo to będzie jedną z głównych zasad w prowadzeniu zajęć z rysunku w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo. Zasadniczym pretekstem działań plastycznych na zajęciach w pracowni rysunku będzie natura. Zajęcia będą prowadziły do stymulowania wynalazczość studenta w celu pobudzenia jego postawy gotowej do kreowania nowych bytów plastycznych, wzbogacających i uzupełniających dotychczasowy dorobek. Wynikiem procesu edukacji musi być rozwój osobowości artystycznej studenta poprzez uaktywnienie jego wyobraźni, zaakceptowanie własnej świadomości mającej charakterystyczną egzemplifikację.
 3. Monotypia z kolażem (50 h).
  Żadna z istniejących technik grafiki artystycznej nie rozwija postaw kreacyjnych, wyobraźni, inwencji i potrzeby eksperymentu jak nieco zapomniana technika monotypii. W tej technice można uzyskać tyko jedną odbitkę (mono) graficzną. Wymaga skupienia i „pomysłowości”. W ramach prowadzonych zajęć z monotypii z kolażem słuchacz studiów podyplomowych tworzy nie tylko unikatowy, niepowtarzalny utwór plastyczny, ale także przygotowuje bardzo przydatne elementy do pracy w technice kolażu.
 4. Działania plastyczne w plenerze (16 h).
  Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych działań w plenerze, poszukiwania oddziaływań krajobrazu i przyrody na wrażliwość ludzką. Obszarem działania oraz materiałem twórczym będzie środowisko naturalne i produkty ziemi. Rozwiązanie kilku problemów artystycznych stanie się dla studentów inspiracją do dynamicznych i kreatywnych postaw. Istniejące formy w krajobrazie otwartym i miejskim wykorzystane zostaną w kontekście wartości publicystyczne oraz absurdu i drwiny, jako środka wyrazu artystycznego.
 5. Historia sztuki (8 h).
 6. Prawo autorskie (2 h).

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo będzie potrafił:

 1. Formułować i rozwiązywać złożone zagadnienia w zakresie tradycyjnych oraz współczesnych obszarów sztuki.
 2. Kreować postawę artystyczną umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.
 3. Samodzielnie podejmować decyzje w odniesieniu do realizacji prac artystycznych.
 4. Dbać o estetykę i nowatorstwo dzieła z zachowaniem wysokiego poziomu jego realizacji.
 5. Przewidywać efekty oddziaływania realizowanych prac artystycznych w aspekcie estetycznymi społecznym.
 6. Rozwijać własne koncepcje artystyczne.
 7. W efektywny sposób wykorzystać intuicję, wyobraźnię, indywidualny potencjał twórczy oraz zdobytą wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów twórczych.

 

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie przedmiotów:
Zaliczenia semestralne z poszczególnych przedmiotów odbywają się w formie indywidualnych rozmów oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć, jak również pracy poza zajęciami.

Zakończenie studiów:
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie przedmioty. Podczas egzaminu słuchacz prezentuje wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 200 godzin zajęć, realizowanych w formie 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Zajęcia prowadzone będą w pracowniach zlokalizowanych w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach k. Warszawy (ul. Klaudyńska 33).

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r.

Początek zajęć:
– październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 5200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 2600 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem z WSEiZ umowy na studia, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: + 48 602 107 755; 22 825 80 32 do 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 25 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia