Studia Podyplomowe - Samodzielny Koordynator Medyczny

Kierownik studiów: dr inż. Irena Kosińska

Studia podyplomowe Samodzielny Koordynator Medyczny są odpowiedzią na zmianę w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Zmiana zapisów ustawy ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów.

Stanowisko asystenta medycznego ma na celu przejęcie obowiązków administracyjnych od wyżej wymienionych grup zawodowych.

W odpowiedzi na zmiany legislacyjne Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania proponuje Państwu dwu semestralne podyplomowe studia – Samodzielny Koordynator Medyczny.

Nasze studia wyróżnia:

 • prowadzenie zajęć przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony zdrowia, zarządzających placówkami medycznymi,
 • nauka i doskonalenie praktycznych narzędzi oraz modeli przydatnych w rozliczeniach finansowych usług świadczonych dla Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • uzyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania danymi medycznymi w podmiocie leczniczym.

Cel studiów:

 • przygotowanie do zarządzania obiegiem dokumentów w placówce medycznej,
 • pozyskanie umiejętności rozliczania usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przygotowanie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i innej dokumentacji medycznej,
 • umiejętność współpracy z pacjentem z zakresu zebrania wywiadu medycznego.

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów na kierunkach: Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Położnictwo, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena stomatologiczna.
 • praktyków, którzy chcą poszerzyć posiadane kompetencje zawodowe o wiedzę z zakresu administracji i finansów w opiece medycznej,
 • osób zarządzających i pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Działalność lecznicza w Polsce - stan prawny
 2. Zarządzanie podmiotem leczniczym
 3. System finansowania ochrony zdrowia w Polsce
 4. Gromadzenie i zarządzanie danymi medycznymi wg prawa polskiego i UE
 5. Ewidencja dokumentacji w placówce medycznej
 6. Komunikacja w sytuacjach trudnych i traumatycznych
 7. Zasady obiegu i archiwizacji dokumentacji medycznej
 8. Standardy obsługi i prawa pacjenta
 9. Zintegrowane Systemy Zarządzania w ochronie zdrowia
 10. Rozliczanie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych
 11. Działania profilaktyczne w ochronie zdrowia
 12. Systemy informatyczne w zarządzaniu jednostką zdrowia
 13. Sporządzanie wypisów, zaświadczeń i recept
 14. Interpretacja badań diagnostycznych
 15. Zasady prowadzenia wywiadu
 16. Jednostki chorobowe i ich klasyfikacja
 17. Seminarium dyplomowe
 18. Przygotowanie pracy dyplomowej

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem naukowym promotora. Obrona pracy dyplomowej zakończona egzaminem.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 230 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2021 r. (semestr letni),
– październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3800 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1900 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia