Studia Podyplomowe - ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI

Kierownik studiów: dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski

Partnerem merytorycznym studiów są KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA oraz SELVITA

Cel studiów:

  • wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną i zbiór różnorodnych umiejętności praktycznych, niezbędnych do zarządzania obiektami medycznymi,
  • umożliwienie zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu planowania inwestycji oraz budowy, modernizacji i utrzymania obiektów ochrony zdrowia,
  • wykształcenie umiejętności zarządzania projektami medycznymi,
  • zapoznanie z wybranymi, najnowszymi narzędziami ICT i ich wpływem na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów medycznych,
  • rozwinięcie umiejętności wprowadzania innowacji, pracy zespołowej i komunikowania się zarówno z przedstawicielami środowiska medycznego, jak i profesjonalistami ze sfery biznesu i wytwarzania.

Adresaci studiów:

  • specjaliści w zakresie inwestycji chcących specjalizować się w zakresie obiektów ochrony zdrowia,
  • osoby odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów medycznych (kierownicy i dyrektorzy techniczni),
  • członkowie zarządów placówek medycznych,
  • osoby odpowiedzialnych za planowanie inwestycyjne i służby techniczne,
  • osoby aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania obiektami ochrony zdrowia.

Słuchacze już w trakcie studiów będą mieli okazję podjęcia i prowadzenia prac nad własnymi projektami inwestycyjnymi. Uzyskiwane efekty będą stanowiły podstawę do oceny poszczególnych modułów kształcenia.

Tematyka studiów:

Moduły
Inwestowanie w ochronie zdrowia
Budowa, wyposażanie i eksploatacja obiektów medycznych
Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej
Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
Prawne uwarunkowania funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Zastosowanie ICT w jednostkach ochrony zdrowia
Seminarium i projekt dyplomowy

 

Tematyka modułów

Inwestowanie w ochronie zdrowia:
• inwestycje w ochronie zdrowia – analiza uwarunkowań makroekonomicznych i społecznych,
• współczesne trendy w architekturze medycznej,
• planowanie obiektów ochrony zdrowia w kontekście preferowanych funkcji medycznych,
• innowacyjność i modernizacja obiektów medycznych,
• ocena podatności na modernizację i ocena możliwości inwestycyjnych,
• healing environment - przestrzeń wspomagająca procesy terapeutyczne,
• medyczny biznes plan.

Budowa, wyposażanie i eksploatacja obiektów medycznych:
• instalacje specjalistyczne w budynkach medycznych,
• proekologiczne rozwiązania stosowane w obiektach medycznych,
• materiały budowlane dopuszczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia,
• optymalizacja energetyczna obiektów,
• bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektem medycznym,
• optymalizacja eksploatacji obiektów ochrony zdrowia,
• techniczne aspekty przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym.

Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w jednostkach opieki zdrowotnej:
• planowanie strategiczne,
• zarządzanie operacyjne w jednostkach opieki zdrowotnej,
• podstawowe analizy ekonomiczne i finansowe przydatne w zarządzaniu jednostką,
• audyt wewnętrzny.

Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia:
• specyfika projektów medycznych,
• budowanie efektywnego zespołu projektowego,
• najważniejsze aspekty zarządzania projektem – zakres, czas, budżet, jakość, ryzyko, zmiany,
• mierzenie efektywności projektu,
• restrukturyzacja i outsourcing (jako przykładowe projekty zmian w organizacji),
• pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

Prawne uwarunkowania funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia:
• odpowiedzialność prawna jednostki opieki zdrowotnej,
• akty prawne związane z prowadzeniem działalności medycznej,
• zamówienia publiczne i organizacja przetargów i konkursów,
• wymagania pożarowe dotyczące obiektów medycznych,
• wymagania sanitarne dotyczące obiektów medycznych,
• prawo pracy i BHP w obiektach medycznych.

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia:
• systemy i narzędzia zarządzania w organizacjach medycznych (m.in. ISO 9001, zarządzanie procesowe,
etyka w zarządzaniu, zintegrowane zarządzanie organizacją),
• zarządzanie ryzykiem,
• system Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
• samoocena organizacji,
• skutki akredytacji oraz ISO dla podmiotów leczniczych.

Zastosowanie ITC w jednostkach ochrony zdrowia:
• przegląd istniejących narzędzi informatycznych i ich ocena pod kątem zastosowania w wybranych rodzajach obiektów,
• elektroniczna dokumentacja medyczna,
• E- platforma realizowana przez Centrum Systemów Informatycznej Ochrony Zdrowia,
• system bezpieczeństwa informacji wg obowiązującej normy ISO (certyfikacja systemu),
• systemy sterowania obiektami (BMS).

Zasady zaliczania poszczególnych modułów: zaliczenie większości modułów odbywa się poprzez przygotowanie krótkich raportów pisemnych stanowiących rozwinięcie bądź podsumowanie prac prowadzonych w trakcie poszczególnych modułów i dotyczących praktycznych problemów podjętych przez słuchaczy. Przewidziane są także prezentacje indywidualne bądź grupowe oraz projekt końcowy.

Kwalifikacje absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent studiów:
• zna podstawy wiedzy o zasadach działania obiektow medycznych - powiązaniach funkcjonalnych, uwarunkowaniach
prawnych i technicznych,
• zna podstawowe metody i zasady projektowania obiektów medycznych,
• rozumie funkcjonowanie organizacji ochrony zdrowia, w tym ich potrzeby w zakresie działań marketingowych,
• zna i rozumie wagę stosowania alternatywnych źródeł energii,
• posiada znajomość metod i technik zarządzania projektami,
• rozumie uwarunkowania prawne związane z działalnością w obszarze ochrony zdrowia,
• zna podstawy prawne dotyczące budowy i eksploatacji obiektów medycznych,
• zna współczesne realizacje polskie i zagraniczne w zakresie ochrony zdrowia.

W zakresie umiejętności absolwent studiów:
• potrafi zaplanować inwestycję w nowy lub modernizowany obiekt medyczny,
• potrafi opracować studium wykonalności projektu medycznego,
• umie planować i zarządzać projektem, z uwzględnieniem specyfiki projektów z zakresu ochrony zdrowia,
• posiada zdolność planowania i realizowania efektywnych rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie obiektów
medycznych,
• potrafi identyfikować i kategoryzować potrzeby informacyjne w zakresie planowania inwestycji w sferze ochrony
zdrowia,
• potrafi okreslić ryzyka związane z budową i eksploatacją obiektów medycznych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów:
• posiada rozwinięte umiejętności przydatne w procesie uczenia się przez całe życie,
• posiada umiejętność krytycznego myślenia, analizy i syntezy,
• podejmuje samodzielnie racjonalne decyzje,
• umie komunikować się skutecznie,
• rozumie przydatność pracy zespołowej i potrafi efektywnie pracować w zespole.

Oprócz dyplomu ukończenia studiów każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu zarządzania jakością w ochronie zdrowia wydany przez KIG.

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 200 godzin dydaktycznych.
Zajęcia będą odbywać się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu w siedzibie Uczelni przy ulicy Olszewskiej 12.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 5400 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 2800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia