Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie – studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE jest KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne

ochrona

Na specjalności Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie nabędziesz wiedzę i umiejętności, jak optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska. Nauczysz się tak zarządzać firmą, by była ona społecznie odpowiedzialna i budowana w zgodzie z ekologią. Będziesz wiedzieć, jak realizować wnioski wynikające z audytu energetycznego oraz bez problemu wdrożysz do działania przedsiębiorstwa normy z rodziny ISO 14000. A przede wszystkim będziesz potrafił przygotować ocenę oddziaływania na środowisko dla konkretnych projektów inwestycyjnych.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • znajomość funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli
  w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing. Studia na tej specjalności podjąć mogą również absolwenci innych kierunków studiów, zwłaszcza z obszaru nauk technicznych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych a także społecznych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 1. Biznes społecznie odpowiedzialny i rozwiązywanie konfliktów
 2. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 3. Certyfikaty i audyty środowiskowe
 4. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Prawo administracyjne
 7. Finansowanie projektów środowiskowych
 8. Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne
 9. Marketing ekologiczny przedsiębiorstw
 10. Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 11. Wskaźniki stanu środowiska
 12. Zarządzanie strategiczne
 13. Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY WSPÓLNE  DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Kompensacje przyrodnicze
 2. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Bazy danych
 5. Rachunek kosztów

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, RÓŻNICE PROGRAMOWE (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Ekologia
 2. Grafika inżynierska
 3. Technologie ochrony środowiska I (Ochrona wód)
 4. Technologie ochrony środowiska III (Oczyszczanie ścieków)
 5. Technologie ochrony środowiska IV (Zagospodarowanie odpadów)
 6. Technologie ochrony środowiska IV (Zagospodarowanie odpadów)
 7. Prawo ochrony środowiska
 8. Zarządzanie jakością