Zdrowie i środowisko – studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ZDROWIE I ŚRODOWISKO jest INSTYTUT "POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

ochrona

Studiując specjalność Zdrowie i Środowisko zyskasz kompetencje w zakresie: identyfikacji i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne oraz realizacji działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • znajomość relacji między stanem środowiska a zdrowiem ludzi,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Specjalność adresowana jest do osób z wyższym wykształceniem (z dyplomem licencjata, magistra lub wyższym), które chcą poznać relacje miedzy stanem zdrowia a stanem środowiska i ograniczać szkodliwe działanie środowiska na zdrowie człowieka.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZDROWIE I ŚRODOWISKO:

 1. Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 2. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
 3. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 4. Język angielski specjalistyczny
 5. Medycyna personalizowana w ochronie zdrowia
 6. Wpływ diet żywieniowych na zdrowie
 7. Emisje atmosferyczne i hałas
 8. Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie
 9. Metodologia badań medycznych
 10. Międzynarodowa problematyka zdrowotna
 11. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 12. Zdrowie środowiskowe
 13. Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY WSPÓLNE  DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Kompensacje przyrodnicze
 2. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Bazy danych
 5. Rachunek kosztów

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, RÓŻNICE PROGRAMOWE (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Ekologia
 2. Grafika inżynierska
 3. Technologie ochrony środowiska I (Ochrona wód)
 4. Technologie ochrony środowiska III (Oczyszczanie ścieków)
 5. Technologie ochrony środowiska IV (Zagospodarowanie odpadów)
 6. Technologie ochrony środowiska IV (Zagospodarowanie odpadów)
 7. Prawo ochrony środowiska
 8. Zarządzanie jakością