Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa Studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA jest MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

Specjalność Oodnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa (studia II stopinia) to specjalność, na której uzyskasz wysokospecjalistyczne kwalifikacje z zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej.

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna oraz innych kierunków technicznych, rolniczych, leśnych a także przyrodniczych (patrz niżej - czas trwania studiów).

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA:

 1. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 2. Rynek energii/Energy market
 3. Przetwarzanie surowców odpadowych
 4. Zarzadzanie projektami/ Project management
 5. Programowanie logistyki gospodarki odpadami
 6. Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii
 7. Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii
 8. Język angielski specjalistyczny
 9. Seminarium magisterskie
 10. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE  DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Kompensacje przyrodnicze
 2. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Bazy danych
 5. Rachunek kosztów

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, RÓŻNICE PROGRAMOWE (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Ekologia
 2. Grafika inżynierska
 3. Technologie ochrony środowiska I (Ochrona wód)
 4. Technologie ochrony środowiska III (Oczyszczanie ścieków)
 5. Technologie ochrony środowiska IV (Zagospodarowanie odpadów)
 6. Technologie ochrony środowiska IV (Zagospodarowanie odpadów)
 7. Prawo ochrony środowiska
 8. Zarządzanie jakością