Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa Studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA jest MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

Specjalność Oodnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa (studia II stopinia) to specjalność, na której uzyskasz wysokospecjalistyczne kwalifikacje z zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej.

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna oraz innych kierunków technicznych, rolniczych, leśnych a także przyrodniczych (patrz niżej - czas trwania studiów).

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA:

 1. Gospodarka wodą i ściekami wprzedsiębiorstwie
 2. Język angielski specjalistyczny
 3. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 4. Prawne uwarunkowania zarządzania energią
 5. Programowanie logistyki gospodarki odpadami
 6. Przetwarzanie surowców odpadowych
 7. Finansowanie projektów środowiskowych
 8. Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii
 9. Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii
 10. Rynek energii
 11. Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Rachunek kosztów
 5. Procesy produkcyjne
 6. Ochrona powietrza
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia