O Programie

Program Erasmus+ zastąpił dotychczas funkcjonujące programy:

 • Erasmus
 • Leonardo da Vinci
 • Comenius
 • Grundtvig
 • akcję Jean Monnet
 • program „Młodzież w działaniu”
 • oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

Priorytety Erasmus+

 • Rozwój umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością.
 • Lepsze wykorzystanie ICT i OZE (Otwartych zasobów edukacyjnych) w edukacji.
 • Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji.
 • Inwestowanie w poprawę wykształcenia społeczeństwa.
 • Dla szkolnictwa wyższego - realizacja agendy modernizacji szkolnictwa wyższego (2011 EU Modernisation Agenda).

Państwa uczestniczące

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia (państwa EFTA/EOG)
 • Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii - państwa kandydujące do UE.

Mobilność edukacyjna w Programie Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia dofinansowanie mobilności akademickiej studentów i pracowników Uczelni.
Rodzaje mobilności:

 • Wyjazdy studentów
  • SMS - na studia (3-12 miesięcy)
  • SMP - na praktykę (2-12 miesięcy) – w tym absolwentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd na ostatnim roku studiów.
 • Wyjazdy pracowników
  • STA - w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej (dla nauczycieli)
  • STT – w celach szkoleniowych (dla pracowników).

Więcej o Programie Erasmus+ na stronie Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji (Narodowej Agencji Programu Erasmus+) http://erasmusplus.org.pl/o-programie/