Studia Podyplomowe - Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kierownik Studium

prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska - pierwsza z siedmiu osób w Polsce, której Centre for Registration of European Ergonomists (CREE) przyznała tytuł profesjonalny „ERGONOMISTA EUROPEJSKI”.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pozwalających skutecznie i efektywnie realizować zadania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. Program studiów pozwoli słuchaczom poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką BHP oraz kształtowania środowiska pracy, ale również do wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Studia adresowane są także do planujących podjąć pracę w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

Tematyka zajęć:

• Czynnik ludzki
- Ergonomia
- Anatomia, fizjologia pracy i higiena przemysłowa
- Psychologia pracy
- Metody analizy i usprawniania procesów pracy
- Statystyka opisowa i projektowanie eksperymentu
- Społeczne i organizacyjne aspekty pracy
- Projektowanie i diagnoza ergonomiczna
- Certyfikacja umiejętności zawodowych ergonomisty
- Wybrane zagadnienia pedagogiki i dydaktyki dorosłych
- Techniki prezentacji i wizualizacji

• Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Prawna ochrona pracy
- Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
- Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- Analiza i ocena zagrożeń
- Ocena ryzyka zawodowego
- Metody zwalczania zagrożeń
- Organizacja, zadania i metody pracy służby bhp
- Komputerowe wspomaganie służby bhp
- Kultura zachowań interpersonalnych

• Systemowe podejście do zarządzania
- Humanocentryczne zarządzanie przedsiębiorstwem
- Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- Zarządzanie Środowiskowe
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
- Zarządzanie zdrowiem
- Metodyka pisania prac dyplomowych, Seminarium dyplomowe
- Wprowadzenie do Studiów

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ergonomią, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy oraz posiada:

  • wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmującą zagrożenia występujące w procesach pracy i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby BHP,
  • umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej, interpretowania roli i miejsca człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami,
  • wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ocenianiu przebiegu procesów produkcyjnych (pracy) w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • umiejętności formułowania wniosków w zakresie poprawy warunków pracy, oceniania rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz podejmowania działań profilaktycznych.

Absolwenci w toku studiów otrzymują kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 246, poz. 2468).

Dodatkowym efektem studiów jest umożliwienie słuchaczom przygotowanie się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe ergonomisty, wydawanego przez Centre for Registration of European Ergonomists (CREE), którego Polska jest członkiem.

Istnieje również możliwość ukończenia szkoleń na:
„Audytora systemu zarządzania środowiskowego”
„Audytora zarządzania bezpieczeństwem pracy”

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele.
Studia obejmują 255 godzin (wraz z kursem pedagogicznym).

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2021 r. (semestr letni),
– październik 2021 r. (semestr zimowy).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  3500 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x1900 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty

  1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
  3. 1 zdjęcie legitymacyjne
  4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz.U. z dnia 18 listopada 2004 r.) i z 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. z dnia 30 czerwca 2005 r.) pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające odpowiednie kwalifikacyjne (określone w rozporządzeniu).
Zatrudnieni w służbie bhp i wykonujący zadania tej służby (w dniu wejścia w życie rozporządzenia), którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań tej służby tylko do roku 2013.