Studia podyplomowe – Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja

Kierownikiem studiów dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

Partnerem merytorycznym studiów jest GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD – ODDZIAŁ W WARSZAWIE

wseiz

Co wyróżnia studia:

– zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków np. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Nasi wykładowcy specjalizują się m.in. w:

 • zarządzaniu i utrzymaniu dróg i mostów,
 • zarządzaniu siecią drogową,
 • zarządzaniu ruchem,
 • zarządzaniu kryzysowym,
 • pracach terenowych i badaniach laboratoryjnych.

 

Cel studiów:

 • wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną na temat materiałów oraz technologii do budowy nawierzchni drogowych,
 • umożliwienie zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu planowania inwestycji oraz budowy,
  modernizacji i technicznego utrzymania dróg,
 • wykształcenie absolwentów w zakresie pozyskania umiejętności niezbędnych do zarządzania ruchem drogowym,
 • wykształcenie umiejętności zarządzania i realizacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych skutków inwestycji drogowych,
 • zapoznanie z normami prawnymi z zakresu prawa drogowego oraz zasadami bieżącej kontroli stanu technicznego
  utrzymania i eksploatacji dróg.

Adresaci studiów:

 • osoby bezpośrednio związane z sektorem budownictwa drogowego,
 • pracownicy przedsiębiorstw i instytucji pośrednio powiązanych z budownictewm drogowym.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci drogowych oraz nie drogowych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Wykaz przedmiotów oraz tematyka zajęć

1. Podstawy drogownictwa (26 h; egzamin):
1.1. Drogownictwo w Polsce i na Świecie
• znaczenie transportu drogowego w skali globalnej, regionalnej i krajowej,
• organizacja zarządzania drogami,
• systemy zarządzania,
• sieć drogowa w Polsce i Europie,
• perspektywy rozwoju drogownictwa w Polsce.
1.2. Podstawy prawne drogownictwa (polskiego)
• przepisy ogólne,
• prawo budowlane,
• prawo ochrony środowiska.
1.3. Proces inwestycyjny w drogownictwie
• rodzaje inwestycji,
• zróżnicowany przebieg procesu,
• typowe przebiegi procesu.
1.4. Warunki techniczne odbioru dróg
• warunki ogólne,
• branża drogowa,
• branża mostowa,
• branża sanitarna,
• inne branże.

2. Ochrona środowiska w drogownictwie (10 h):
• rodzaje oddziaływań dróg na środowisko,
• dopuszczalne poziomy oddziaływań,
• rodzaje środków łagodzących oddziaływania,
• typowe drogowe urządzenia ochrony środowiska.

3. Geologia i geotechnika w drogownictwie (10 h):
• ruchy masowe ziemi,
• dokumentacja geotechniczna,
• oceny geotechniczne dróg.

4. Materiałoznawstwo drogowe (12 h; egzamin):
• typowe konstrukcje nawierzchni drogowych,
• materiały do wbudowania w nawierzchnię,
• technologie budowy nawierzchni drogowych.

5. Podstawy projektowania – drogowa dokumentacja projektowa (25 h):
• kryteria oceny,
• typowe błędy projektowe,
• odpowiedzialność za błędy.

6. Obiekty inżynierskie w pasie drogowym (12 h; egzamin):
• obiekty mostowe,
• przepusty,
• konstrukcje oporowe,
• ekrany akustyczne,
• tunele górskie,
• tunele nizinne,
• tunele podwodne,
• inne obiekty tunelowe.

7. Projektowanie wzmocnień nawierzchni drogowych (15 h):
• założenia projektowe,
• metody,
• problemy.

8. Technologie remontów, rehabilitacji i wzmocnień nawierzchni drogowych (10 h).

9. Systemy referencyjne i ewidencja dróg (10 h).

10. Zarządzanie ruchem drogowym (30 h; egzamin):
• administracja zarządzania,
• stała organizacja ruchu,
• nadzwyczajne organizacje ruchu,
• ITS (Inteligentne Systemy Transportowe),
• monitoring BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego),
• środki poprawiające BRD.

11. Kontrola stanu technicznego dróg (10 h):
• diagnostyka nawierzchni drogowych,
• badania stanu obiektów inżynierskich,
• określenie stanu odwodnienia drogowego,
• stan innych urządzeń drogowych.

12. Bieżące utrzymanie dróg (10 h):
• utrzymanie zimowe,
• utrzymanie zieleni,
• obiekty inżynierskie.

13. Realizacja Pracy Dyplomowej + Seminarium Dyplomowe + Egzamin końcowy (10 h).

Zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów: cztery z wyżej wymienionych przedmiotów kończą się egzaminem zaś zaliczenie pozostałych odbywa się na podstawie wykonanych zadań, projektów i testów.

 

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą między innymi:
Leszek Sekulski – zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami;
Arkadiusz Woźniak- specjalista w Wydziale Mostów GDDKiA Oddział Warszawa;
Paweł Pietrzykowski – doświadczony geolog posiadający 10 letnie doświadczenie w Państwowym Instytucie
Geologicznym i współpracującym z GDDKiA;
Jarosław Wąsowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych;
Jarosław Wrzosek – Naczelnika Wydziału Dróg i Sieci Drogowej;
Patryk Lis – zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii GDDKiA;
Andrzej Kabziński – Naczelnik Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem.

 

Kwalifikacje absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent studiów:
• zna podstawowe zasady konstruowania obiektów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego,
• ma podstawową wiedzę dotycząca inżynierii drogowej,
• ma podstawową wiedzę na temat obiektów infrastruktury drogowej,
• ma podstawową wiedzę na temat materiałów do budowy nawierzchni drogowych oraz technologii budowy
nawierzchni drogowych,
• wie jakie są pozytywne i negatywne skutki realizacji inwestycji drogowych,
• zna normy oraz podstawy prawne drogownictwa,
• ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania ruchem drogowym,
• zna zasady dotyczące bieżącej kontroli stanu technicznego i utrzymania dróg.

W zakresie umiejętności absolwent studiów:
• potrafi sklasyfikować obiekty budowlane w pasie drogowym,
• potrafi przygotować i przedstawić prezentację w języku polskim i obcym dotyczącą zarządzania,
utrzymania i eksploatacji dróg
• ma umiejętność samokształcenia się,
• potrafi pozyskiwać informację z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł,
• potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki i wyciągać wnioski,
• potrafi dobrać odpowiednie materiały i wyroby budowlane z zakresu budownictwa,
• potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
• potrafi dobrać odpowiednie materiały i wyroby budowlane z zakresu budownictwa.
• potrafi kierować praca zespołową

W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów:
• uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
• rozumie potrzebę przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad,
• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 200 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (17 zjazdów), dwa razy w miesiącu w siedzibie Uczelni przy ulicy Olszewskiej 12.

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2021 r. (semestr letni),
– październik/listopad 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 6000 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 3000 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia