Studia Podyplomowe - Zarządzanie Podmiotem Leczniczym

Kierownik Studium: dr n. med. Janusz Opolski

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Podmiotem Leczniczym jest obecnie aktualizowany. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.

Cel studiów

Uzyskanie udokumentowanych kompetencji z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej dzięki rozwinięciu i uzupełnieniu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinach zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na skuteczne kierowanie zespołami pracowników w jednostkach opieki zdrowotnej, sprawne rozwiązywanie problemów organizacyjnych, podejmowanie właściwych decyzji oraz planowanie strategii rozwojowych przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Tematyka zajęć:

 • Polityka zdrowotna
 • Prawne i instytucjonalne podstawy systemu opieki zdrowotnej
 • Rynek usług zdrowotnych
 • Organizacja zakładów opieki zdrowotnej
 • Narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej:

systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej; zasady Evidence Based Health Care w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie operacyjne w opiece zdrowotnej; wykorzystanie analiz ekonomicznych i finansowych w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; audyt wewnętrzny w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; planowanie strategiczne w jednostkach opieki zdrowotnej.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej:

polityka personalna w jednostkach opieki zdrowotnej; organizacja czasu pracy w jednostkach opieki zdrowotnej; bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach opieki zdrowotnej; wycena wartości pracy i  polityka płacowa w jednostkach opieki zdrowotnej; komunikacja interpersonalna i dialog społeczny w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; cele i metody restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach opieki zdrowotnej.

 • Zarządzanie materiałami i majątkiem w jednostkach opieki zdrowotnej:

zarządzanie nieruchomościami w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie infrastrukturą techniczną w jednostkach opieki zdrowotnej; gospodarka lekiem w jednostkach opieki zdrowotnej; pozostałe aspekty gospodarki materiałowej w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie inwestycjami w jednostkach opieki zdrowotnej; system zamówień publicznych w zarządzaniu materiałami i majątkiem jednostek opieki zdrowotnej.

 • Zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej:

rachunkowość zarządcza w jednostkach opieki zdrowotnej; metodologia zarządzania finansami w jednostkach opieki zdrowotnej; finansowanie z publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez organy założycielskie; kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i zawieranie umów przez jednostki opieki zdrowotnej; zarządzanie długiem w opiece zdrowotnej; projekty i programy Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej i ich rozliczanie.

 • Restrukturyzacja i działalność innowacyjno-wdrożeniowa w jednostkach opieki zdrowotnej:

planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w jednostkach opieki zdrowotnej; restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej; outsourcing w jednostkach opieki zdrowotnej; działalność innowacyjno-wdrożeniowa w jednostkach opieki zdrowotnej; eksperyment medyczny.

 • Marketing, promocja i budowanie wizerunku w opiece zdrowotnej:

zarządzanie jakością w jednostkach opieki zdrowotnej; marketing i promocja na rynku usług medycznych; public relations jednostek opieki zdrowotnej; budowanie i kształtowanie wizerunku jednostek opieki zdrowotnej.

 • Odpowiedzialność w opiece zdrowotnej:

odpowiedzialność cywilna personelu jednostek opieki zdrowotnej; zdarzenia medyczne (błędy medyczne) i roszczenia z ich tytułu; znaczenie Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; ubezpieczenia jednostek opieki zdrowotnej od zdarzeń medycznych.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Absolwent posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, materiałami, majątkiem i finansami jednostek opieki zdrowotnej, restrukturyzacji tych jednostek, znaczenia marketingu i promocji na rynku usług medycznych;
 • umiejętność sprawnego zarządzania i kierowania jednostkami opieki zdrowotnej. obejmującą m.in.: korzystanie z wiedzy fachowej w działalności zawodowej, sprawne rozwiązywanie problemów organizacyjnych i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej; planowanie strategii rozwojowych jednostek opieki zdrowotnej przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

Absolwenci w toku studiów otrzymują udokumentowane kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym.

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele
Studia obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2021 r. (semestr letni),
– październik 2021 r. (semestr zimowy).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  3350 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x1800 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 25 osób.

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia