Studia podyplomowe – Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management

Kierownikiem studiów jest dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

Co wyróżnia studia:

zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z Urzędu Dozoru Technicznego, Samorządu Zawodowego Zarządców Nieruchomości posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, a także przez wykładowców instytutów naukowych i uczelni wyższych.

Cel studiów:

 • przygotowanie absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami,
 • umożliwienie zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu nieruchomościami, procedur pozyskiwania nieruchomości oraz czynności związanych z zawieraniem transakcji,
 • wykształcenie umiejętności korzystania z szerokorozumianej dokumentacji planistycznej np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy plany urządzania terenów rolnych i leśnych.

Adresaci studiów:

 • właściciele obiektów,
 • deweloperzy,
 • zarządcy nieruchomości,
 • inwestorzy,
 • architekci,
 • inżynierowie,
 • projektanci,

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Wykaz przedmiotów oraz tematyka zajęć

 1. Ustroje budowlane.
 2. Podstawy architektury i urbanistyki.
 3. Podstawy projektowania konstrukcji.
 4. Materiałoznawstwo.
 5. Diagnostyka budynków.
 6. Eksploatacja i diagnostyka elementów inżynierskich budynku.
 7. Eksploatacja i diagnostyka elementów elektrycznych i mechanicznych budynku.
 8. Urządzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 9. Podstawy technologii i organizacji wykonania prac remontowo-budowlanych.
 10. Praktyczne zagadnienia prawne związane z zarządzaniem.
 11. Planowanie ekonomiczno-finansowe.
 12. Podstawy zarządzania i administrowania nieruchomością.
 13. Realizacja Pracy Dyplomowej. Seminarium Dyplomowe.

Zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów: pięć z wyżej wymienionych przedmiotów kończy się egzaminem zaś zaliczenie pozostałych odbywa się na podstawie wykonanych zadań, projektów i testów.

Kwalifikacje absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent studiów:
• ma wiedzę o celach i problemach gospodarki przestrzennej,
• zna systemy i urządzenia sieci inżynierskich budynków,
• ma wiedzę o najbardziej rozpowszechnionych uszkodzeniach elementów budynków
oraz objawach im towarzyszących,
• zna wymagania prawne dotyczące organizacji przeglądów budynków
• rozumie zasady zrównoważonego kształtowania zasobów środowiska,
• zna istotę i cele obrotu nieruchomościami,
• zna procedury pozyskiwania nieruchomości do transakcji,
• zna prawa i obowiązki zarządcy.

W zakresie umiejętności absolwent studiów:
• potrafi rozpoznać technologie i materiały użyte w istniejących obiektach budowlanych,
• potrafi rozpoznać zużycie techniczne funkcjonalnei środowiskowe obiektów budowlanych,
• potrafi opracować plan koniecznych remontów budowlanych,
• potrafi zidentyfikować szkody budowlane oraz ich przyczyny,
• potrafi wykorzystać księgi wieczyste, kataster nieruchomości, ewidencje sieci uzbrojenia terenu,
mapę zasadniczą oraz mapy tematyczne jako źródła danych o nieruchomościach,
• potrafi interpretować przepisy, sporządzać pisma procesowe w ramach postępowania administracyjnego,
• potrafi ocenić funkcjonowanie rynku nieruchomościami oraz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej
podejmowanych działań inwestycyjnych,
• umie opracować budżet/sprawozdanie.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów:
• ma świadomość z odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej zarządcy nieruchomościami,
• ma świadomość konieczności aktualizowania swojej wiedzy,
• potrafi identyfikować problemy gospodarki przestrzennej,
• rozumie potrzebę ochrony gruntów rolnych i leśnych,
• ma świadomość konieczności aktualizowania swojej wiedzy.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 200 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (17 zjazdów), dwa razy w miesiącu w siedzibie Uczelni przy ulicy Olszewskiej 12.

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2021 r. (semestr letni),
– październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 5400 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 2800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia