Ochrona Środowiska - studia II stopnia


 • Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

Na studiach drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska proponujemy studia w zakresie specjalności:

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Menedżer Energii
Zdrowie i środowisko
Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

PPOBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunku Ochrona Środowiska:

 • wymagane ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych,
 • jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów inżynierskich, możesz zostać przyjęty/a na 3-semestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (studia rozpoczynają się w marcu 2021 r.),
 • jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, możesz ubiegać się o przyjęcie na 4-semestralne studia II stopnia z różnicami programowymi, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (studia rozpoczynają się w październiku 2020 r.). Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata (pobierz podanie).

studia ochrona środowiska kierunek ochrona środowiska

Studia 2 stopnia na kierunku Ochrona Środowiska pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających realizację zaawansowanych zadań w zakresie ochrony środowiska w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Studia przygotowują do dokonania oceny stanu środowiska oraz planowania działań służących poprawie tego stanu, wdrażania i oceny programów zrównoważonego rozwoju, prognozowania zmian oraz wyboru mechanizmów ekonomicznych i społecznych w ochronie środowiska.

studia warszawa studia magisterskie warszawa

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnie istotne są funkcje kierownicze, planistyczno-projektowe, ekspercko-doradcze i inspekcyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego. Na absolwentów czekają stanowiska związane z: ochroną powietrza, wód i gleby; pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; gospodarką wodno-ściekową; zagospodarowaniem odpadów; nadzorem nad środowiskowymi zagrożeniami zdrowia; polityką środowiskową, przestrzenną i zdrowotną; zagospodarowaniem przestrzennym i środowiskowym; planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.


Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9/10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.