EBSCO

Konsorcjum eIFL Direct

Pierwszego września 1999 roku Open Society Institute z Budapesztu (OSI) oraz EBSCO Publishing zgodziły się współpracować nad projektem stworzenia największego na świecie konsorcjum informacyjnego. Wspólne przedsięwzięcie, nazwane Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct, ma na celu udostępnienie informacji w postaci elektronicznej bibliotekom wszystkich typów (akademickim, naukowym, medycznym, publicznym, parlamentarnym), ministerstwom oraz instytucjom pozarządowym. Wśród użytkowników są pracownicy naukowi, politycy, pracownicy administracji państwowej, studenci i wszyscy zainteresowani, którzy głównie z powodu bardzo wysokich cen czasopism nie mają możliwości prenumerowania ich również w wersji drukowanej.
Do konsorcjum należy teraz ponad 2000 organizacji i ich liczba stale rośnie. W przeszłości większość uczestników miała bardzo ograniczony dostęp do informacji zawartych w międzynarodowych czasopismach naukowych, dotyczących nauk społecznych i humanistycznych. Przyczyną były nie tylko czynniki polityczne, ale też bardzo wysokie ceny, uniemożliwiające bibliotekom zakup nawet niewielkiej liczby tytułów tych czasopism w formie drukowanej.
Od września 2007 roku Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania bierze udział w projekcie eIFL - EBSCO, który umożliwia dostęp on-line do komercyjnych pełnotekstowych baz czasopism udostępnianych przez EBSCO Publishing USA.
Dzięki przystąpieniu WSEiZ do projektu eIFL - EBSCO mają Państwo dostęp do danych zgromadzonych w największym konsorcjum informacyjnym, bazy EBSCO dostępne są bezpłatnie on-line dla wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni z komputerów Czytelni Biblioteki WSEiZ przy ul. Rejtana 16. Pracownicy naukowi Uczelni mają możliwość uzyskania dostępu do baz z komputerów domowych.


Możliwości wyszukiwawcze baz danych EBSCO

Użytkownicy korzystający z baz danych mają dostęp do wielu różnorodnych funkcji.
W ramach wyszukiwania informacji dostępne jest wyszukiwanie proste, wyszukiwanie rozszerzone i typu EXPERT oraz wyszukiwanie według języka naturalnego. Możliwe jest ograniczanie rezultatów wyszukiwania do artykułów dostępnych w pełnym tekście, artykułów określonych jako wstępne, artykułów zamieszczonych w czasopismach prenumerowanych przez macierzystą instytucje użytkownika bazy.
Użytkownik może poszukiwać artykułów umieszczonych we wskazanym tytule czasopisma. Dostępna jest możliwość określenia dat wydania oraz ilości stron wyszukiwanych publikacji. Użytkownik bazy może również indywidualnie określić sposób wyświetlania rezultatów poszukiwania oraz ich zapisania.
W ramach pobierania informacji możliwe jest jej zapisywanie na nośnikach elektronicznych, przesyłanie rezultatów pocztą elektroniczną oraz jej drukowanie. Oprócz możliwości przeszukiwania wyżej wymienionych baz, dostępne są takie opcje jak: wyszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach z całego świata, wyszukiwanie tytułów czasopism oraz wyszukiwanie ilustracji.  

 Przykładowy obraz  INFORMACJE NA TEMAT BAZ EBSCO