Finansowanie 2018 (KA-103/2018)

Zasady ogólne

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Studenci, którzy w momencie rekrutacji posiadają uprawnienie do otrzymywania stypendium socjalnego oraz studenci z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności uzyskują dofinansowanie w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2 – 2018.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku miejsc na dofinansowywane studia wymienne lub praktyki w ramach Programu Erasmus+, komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę bez stypendium finansowego.

UWAGA! Studenci WSEiZ realizujący mobilność w ramach projektu KA-103/2018, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER, są zwolnieni z 75% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej

WYJAZDY NA STUDIA:

Rekrutacja na studia prowadzona jest w ramach programu Erasmus+ 2018 oraz PO WER 2018 i dotyczy mobilności zaplanowanych na semestr zimowy lub letni 2018/2019.

DOFINANSOWANIE!
Uwaga! Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego państwa wyjeżdża student.
W przypadku wyjazdu na studia wynosi:
– 500 euro: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
– 450 euro: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia;
– 400 euro: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii - Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry;

* Osoby uprawnione do otrzymywania stypendium socjalnego – dodatkowo otrzymują dofinansowanie w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2 – 2018”. Wyłącznie w przypadku wyjazdu na studia wymienne.

WYJAZDY NA PRAKTYKI:

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w ramach programu Erasmus+ 2017 oraz PO WER 2017 i dotyczy mobilności realizowanych do 30 września 2018 r.

DOFINANSOWANIE!
Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego państwa wyjeżdża student.
W przypadku praktyk odpowiednio:
– 600 euro: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
– 550 euro: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja,
– 450 euro: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii - Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Wyjazdy na studia wymienne (SMS)
Wyjazdy na praktyki (SMP)
Rekrutacja 2018/2019
Dokumenty do pobrania