Wyjazdy na studia wymienne (SMS)

Czas trwania studiów

Stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ przyznawane jest na jeden lub dwa semestry, podczas którego student realizuje zajęcia w zagranicznej Uczelni Partnerskiej. Łączny okres studiów i praktyk nie może przekroczyć 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

UWAGA! Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych WSEiZ przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku studiów (SMS) minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 6 miesięcy (180 dni).

Znajomość języka obcego

Znajomość języka obcego na poziomie B1-B2 ma kluczowe znaczenie dla realizacji studiów wymiennych. Większość Uczelni Partnerskich WSEiZ oferuje studia w języku angielskim. Szczegółowe informacje o kierunkach prowadzonych przez Uczelnie Partnerskie oraz języku, w jakim prowadzone są zajęcia, znaleźć można w zakładce Uczelnie Partnerskie.

UWAGA! Studenci zakwalifikowani na studia wymienne realizowane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, niderlandzkim, hiszpańskim, włoskim lub innym języku, który zostanie objęty wsparciem językowym on-line, są zobowiązani przed wyjazdem i po powrocie wziąć udział w teście językowym on-line w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”. Celem testu jest określenie zwiększenia kompetencji językowych.

Przed wyjazdem

Student zakwalifikowany na studia w ramach Programu Erasmus+, zobowiązany jest przygotować, we współpracy z właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus, Learning Agreement Student Mobility for Studies (Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement)). Learning Agreement stanowi jednocześnie „Kartę zaliczeń" (Recognition Sheet). Dokument ten zawiera listę zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej i przypisane im odpowiedniki/równoważniki zajęć z programu kształcenia w WSEiZ. Wskazówki do przygotowania Learning Agreement można znaleźć tutaj.

Przygotowując Learning Agreement należy wziąć pod uwagę, że przedmioty zaplanowane do realizacji w Uczelni Partnerskiej powinny być jak najbardziej zbieżne z zajęciami określonymi w programie kształcenia, który student realizuje w WSEiZ.

Ponadto, uzgadniając z Wydziałowym Koordynatorem Porozumienie o Programie Studiów należy wypełnić Tabelę uznania przedmiotów dostępną tutaj.

Warunki, termin i sposób uzupełnienia ewentualnych zaległości wynikających z planu studiów dla studenta powracającego ze stypendium Programu Erasmus+ określa dziekan wydziału.

UWAGA! W przypadku niezrealizowania przedmiotów zawartych w Learning Agreement WSEiZ ma prawo żądać zwrotu przekazanego stypendium Erasmus+.

Studenci przed wyjazdem na studia do uczelni partnerskich zobowiązani są do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+, a także ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej, w tym kosztów transportu do kraju.

Uwaga!
Studenci WSEiZ w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu KA-103/2019, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 75% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cały cykl studiów.

Po powrocie

Rozliczenie okresu studiów odbytego w Uczelni Partnerskiej odbywa się na podstawie podpisanego przed wyjazdem przez studenta i dziekana wydziału Porozumienia o Programie Studiów oraz uzyskanego w Uczelni Partnerskiej Potwierdzenia Uznania Zaliczeń (Trancript of Records). Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w Uczelni Partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ jest stwierdzenie zbieżności efektów kształcenia uzyskanych podczas realizacji zajęć, odpowiadających zajęciom określonym w programie kształcenia na kierunku studiów, profilu kształcenia i specjalności, na którym student studiuje w WSEiZ.

Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.

Student rezygnujący ze stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia formularza rezygnacji z zagranicznych studiów w ramach Programu Erasmus+ i przekazania go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus. Formularz dostępny jest na stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Uczelnie Partnerskie
Wyjazdy na praktyki (SMP)
Propozycja praktyk
Zanim wyjedziesz!
Dokumenty do pobrania
FINANSOWANIE KA103-2019
FINANSOWANIE KA103-2020