Wyjazdy na praktyki (SMP)

Dokąd można wyjechać na praktykę?

Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+:

  • 28 państw Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
  • Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • Turcja, Macedonia – była republika Jugosławii.

Wybierając podmiot, w którym będzie realizowana praktyka, proszę pamiętać, że program praktyki musi być spójny ze studiowanym kierunkiem.

UWAGA! Instytucją przyjmującą nie może być instytucja Unii Europejskiej lub instytucja zarządzająca programami UE, lub placówka dyplomatyczna ojczystego kraju studenta.

Czas trwania praktyki

Stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ przyznawane jest na 2-12 miesięcy. Łączny okres studiów i praktyk nie może przekroczyć 12 miesięcy w każdym cyklu studiów. UWAGA! Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych WSEiZ przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku praktyk (SMP) minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Znajomość języka obcego

Studenci zakwalifikowani na praktyki realizowane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, niderlandzkim, hiszpańskim, włoskim lub innym języku, który zostanie objęty wsparciem językowym on-line, są zobowiązani przed wyjazdem i po powrocie wziąć udział w teście językowym on-line w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”. Celem testu jest określenie zwiększenia kompetencji językowych.

Kiedy można wyjechać

Wyjazd na praktykę może się odbyć w trakcie studiów lub/oraz w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja może odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Przed wyjazdem

Student zakwalifikowany na praktykę w ramach Programu Erasmus+, zobowiązany jest przygotować, we współpracy z organizacją przyjmującą i właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus, Learning Agreement Student Mobility for Traineeships (Porozumienie o Programie Praktyk). Dokument ten określa zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, efekty kształcenia, jakie powinien osiągnąć oraz sposoby oceny jego pracy. Learning Agreement Student Mobility for Traineeships musi zostać zatwierdzony przez organizację przyjmującą i Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus przed wyjazdem studenta na praktyki. Ewentualne zmiany programu praktyk wymagają pisemnej zgody wszystkich trzech stron - studenta, Uczelni i organizacji przyjmującej. Student niezwłocznie powiadomi Uczelnię o takich zmianach, przesyłając zaktualizowany Learning Agreement Student Mobility for Traineeships.

Wskazówki do przygotowania Porozumienia o Programie Praktyk można znaleźć tutaj.

Studenci przed wyjazdem na praktyki zobowiązani są do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+, a także ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej, w tym kosztów transportu do kraju.

Dodatkowo, na czas realizacji praktyki student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującego szkody spowodowane przez uczestnika w miejscu pracy. Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego jest odpowiedzialny student.

Po powrocie

W ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki student przedkłada Koordynatorowi Programu Erasmus następujące dokumenty: zaświadczenie z organizacji przyjmującej potwierdzające zrealizowanie programu praktyki wraz z jej oceną oraz rzeczywisty czas trwania praktyki (data rozpoczęcia i zakończenia praktyki); sprawozdanie z praktyki.

Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.

Student rezygnujący ze stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia formularza rezygnacji z zagranicznych praktyk w ramach Programu Erasmus+ i przekazania go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus. Formularz dostępny jest na stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Uczelnie Partnerskie
Wyjazdy na studia wymienne (SMS)
Propozycja praktyk
Zanim wyjedziesz!
Dokumenty do pobrania
FINANSOWANIE KA103-2019
FINANSOWANIE KA103-2020