POWER dla Studentów

STYPENDIA POWER!

Studentów zainteresowanych wyjazdem na STUDIA LUB PRAKTYKI ZA GRANICĄ serdecznie zapraszamy do złożenia formularza aplikacyjnego o przyznanie wsparcia finansowego na wyjazd!

Zasady organizacji wyjazdu na studia i na praktyki są takie same jak w ramach programu Erasmus+. Niezbędne informacje dostępne są w zakładce Erasmus+.

Kto może się ubiegać o stypendium?
O stypendium może się ubiegać każdy Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEiZ (niezależnie od obywatelstwa), spełniający łącznie następujące warunki:

  • jest co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub jest na pierwszym roku studiów drugiego stopnia;
  • w momencie rekrutacji posiada uprawnienie do otrzymywania stypendium socjalnego;
  • w momencie wyjazdu na stypendium nie przebywa na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będzie przebywał na urlopie dziekańskim;
  • nie ma zaległości finansowych wobec WSEiZ;
  • prawidłowo wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie, formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Dokąd można wyjechać?
Studia mogą być realizowane wyłącznie w zagranicznych Uczelniach Partnerskich, z którymi WSEiZ ma podpisaną umowę o współpracy.
Listę Uczelni Partnerskich znajdziesz na stronie internetowej WSEiZ, w zakładce Erasmus+ Uczelnie Partnerskie.

Praktyka musi być spójna z kierunkiem studiów i może być realizowana w instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+ (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia –była republika Jugosławii), pod warunkiem, że nie jest to instytucja Unii Europejskiej, instytucja zarządzająca programami UE lub placówka dyplomatyczna ojczystego kraju studenta.

Znalezienie miejsca praktyk, nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie potwierdzenia ze strony instytucji przyjmującej, a także wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem są po stronie studenta. Oferty praktyk można znaleźć na platformie erasmusintern.org.

Dofinansowanie:
Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:

  • a) studiów (SMS) – minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni),
  • b) praktyk (SMP) - minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student.

Osoby z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności również otrzymują dofinansowanie ze środków programu PO WER, a ponadto mogą ubiegać się o dodatkowe środki związane ze specjalnymi potrzebami. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Agencji Narodowej Programu Erasmus+ (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Wniosek powinien być zaopiniowany przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w WSEiZ. Wzór wniosku, składanego do FRSE, jest dostępny w Biurze Programu Erasmus+ WSEiZ. Wniosek musi być przesłany do FRSE bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego.

Regulamin Rekrutacji POWER

Informacje na temat dofinansowania znajdują się w poniższych zakładkach:

FINANSOWANIE KA103-2019
FINANSOWANIE KA103-2020

Więcej informacji na temat wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131, pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa.