Rekrutacja!

Zasady wyboru studentów na studia wymienne i praktyki w ramach Programu Erasmus+ i PO WER:

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus i przedstawiciel Samorządu Studentów.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru studentów są:

  • wysokość średniej ocen z dwóch ostatnich zaliczonych do tej pory semestrów studiów, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia wysokość średniej ocen uzyskanych na ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia;
  • poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów (kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczenie od lektora języka w WSEiZ). W przypadku braku udokumentowania znajomości języka obcego, Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić test językowy.

O kolejności kandydatów na przygotowywanej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej decyduje wysokość średniej ocen. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów kwalifikacji i wyboru studentów, do których zalicza się:

  • poziom zaangażowania w działalność w WSEiZ (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp.);
  • stopień aktywności poza Uczelnią (np. w organizacjach pozarządowych).

Student zakwalifikowany na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER jest zobowiązany podpisać umowę z WSEiZ. Niepodpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Jeżeli student, któremu przyznano stypendium programu Erasmus+ lub PO WER, zrezygnuje z wyjazdu, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus zgłasza kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych.

Student rezygnujący ze stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia formularza rezygnacji z zagranicznych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER i przekazania go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus. Formularz dostępny jest na stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Termin rekrutacji

Ogłaszamy nabór na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w Rektoracie WSEiZ lub przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w dniach: od 2 marca do 14 marca 2018 r..

Szczegóły rekrutacji

WYJAZDY NA STUDIA:

Rekrutacja na studia prowadzona jest w ramach programu Erasmus+ 2018 oraz PO WER 2018 i dotyczy mobilności zaplanowanych na semestr zimowy lub letni 2018/2019.

DOFINANSOWANIE!
Uwaga! Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego państwa wyjeżdża student.
W przypadku wyjazdu na studia wynosi:
– 500 euro: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
– 450 euro: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
– 400 euro: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii - Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry;

WYJAZDY NA PRAKTYKI:

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w ramach programu Erasmus+ 2017 oraz PO WER 2017 i dotyczy mobilności realizowanych do 30 września 2018 r.

DOFINANSOWANIE!
Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego państwa wyjeżdża student.
W przypadku praktyk odpowiednio:
– 600 euro: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
– 550 euro: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja,
– 450 euro: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii - Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Znalezienie miejsca praktyk, nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie potwierdzenia ze strony instytucji przyjmującej, a także wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem są po stronie studenta.

Polecamy platformę Erasmus Intern, gdzie są dostępne oferty praktyk: erasmusintern.org

Ostateczne terminy wysłania zgłoszeń na studia do uniwersytetów partnerskich w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy na studia wymienne (SMS)
Wyjazdy na praktyki (SMP)
Finansowanie
Dokumenty do pobrania