Rekrutacja 2017/2018

Zasady wyboru studentów na studia wymienne i praktyki w ramach Programu Erasmus+:

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Koordynator Wydziału Architektury Programu Erasmus i przedstawiciel Samorządu Studentów;

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru studentów są:

  • wysokość średniej ocen z dwóch ostatnich zaliczonych do tej pory semestrów studiów, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia wysokość średniej ocen uzyskanych na ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia;
  • poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów (kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczenie od lektora języka w WSEiZ). W przypadku braku udokumentowania znajomości języka obcego, Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić test językowy.

O kolejności kandydatów na przygotowywanej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej decyduje wysokość średniej ocen. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów kwalifikacji i wyboru studentów, do których zalicza się:

  • poziom zaangażowania w działalność w WSEiZ (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp.);
  • stopień aktywności poza Uczelnią (np. w organizacjach pozarządowych).

Student zakwalifikowany na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ jest zobowiązany podpisać umowę z WSEiZ. Niepodpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Jeżeli student, któremu przyznano stypendium programu Erasmus+, zrezygnuje z wyjazdu, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus zgłasza kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych.

Student rezygnujący ze stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia formularza rezygnacji z zagranicznych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus+ i przekazania go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus. Formularz dostępny jest na stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Pełny tekst Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Termin rekrutacji

Ogłaszamy nabór na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2017/2018! Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w Rektoracie WSEiZ lub przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w dniach: od 09 czerwca do 23 czerwca 2017 r.

Ostateczne terminy wysłania zgłoszeń na studia do uniwersytetów partnerskich w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy na studia wymienne (SMS)
Wyjazdy na praktyki (SMP)
Finansowanie
Dokumenty do pobrania