Rekrutacja!

Zasady wyboru studentów na studia wymienne i praktyki w ramach Programu Erasmus+ i PO WER:

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus i przedstawiciel Samorządu Studentów.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru studentów są:

  • wysokość średniej ocen z dwóch ostatnich zaliczonych do tej pory semestrów studiów, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia wysokość średniej ocen uzyskanych na ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia;
  • poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów (kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczenie od lektora języka w WSEiZ). W przypadku braku udokumentowania znajomości języka obcego, Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić test językowy.

O kolejności kandydatów na przygotowywanej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej decyduje wysokość średniej ocen. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów kwalifikacji i wyboru studentów, do których zalicza się:

  • poziom zaangażowania w działalność w WSEiZ (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp.);
  • stopień aktywności poza Uczelnią (np. w organizacjach pozarządowych).

Student zakwalifikowany na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER jest zobowiązany podpisać umowę z WSEiZ. Niepodpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Jeżeli student, któremu przyznano stypendium programu Erasmus+ lub PO WER, zrezygnuje z wyjazdu, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus zgłasza kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych.

Student rezygnujący ze stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia formularza rezygnacji z zagranicznych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER i przekazania go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus. Formularz dostępny jest na stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Termin rekrutacji

Ogłaszamy nabór na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w pokoju nr 6 (ul. Olszewska 12) w WSEiZ lub przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w dniach: od 24 lutego do 31 marca 2020 roku.

Szczegóły rekrutacji 

WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI:

Rekrutacja na studia i praktyki prowadzona jest w ramach programu Erasmus+ 2020 oraz PO WER 2020 i dotyczy mobilności zaplanowanych na semestr zimowy/letni 2020/2021.
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji 2020, który jest dostępny w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Studenci mogą wyjechać na studia jedynie do uczelni partnerskich, z którymi podpisane są umowy o wymianie studenckiej Erasmus+ i które posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE). Spis uczelni partnerskich znajduje się w zakładce Uczelnie Partnerskie.

Praktyka musi być spójna z kierunkiem studiów i może być realizowana w instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+ (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej), pod warunkiem, że nie jest to instytucja Unii Europejskiej, instytucja zarządzająca programami UE lub placówka dyplomatyczna ojczystego kraju studenta.

Znalezienie miejsca praktyk, nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie potwierdzenia ze strony instytucji przyjmującej, a także wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem są po stronie studenta. Oferty praktyk można znaleźć na platformie www.erasmusintern.org.

FINANSOWANIE KA103-2019
FINANSOWANIE KA103-2020