Stypendia

Uwaga!!!

Termin składania wniosków w sprawie pomocy materialnej dla studentów wraz z wymaganymi dokumentami:
do 15 października  w semestrze zimowym
oraz
do 15 marca w semestrze letnim.

 

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.03.2018 r.w sprawie wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów WSEiZ i ustalenia tekstu jednolitego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 31.03.2017 r.w sprawie wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW - INFORMACJE

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zał.1

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osob niepełnosprawnych zał. 2

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów zal.3

Wniosek o przyznanie zapomogi zał.5

Oświadczanie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku zał.4

Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej zał.6

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu zał.7

W roku 2015 Uczelnia otrzymała dotacje podmiotową z budżetu państwa na zadania związane z pomocą materialną dla studentów w wysokości 1 735 241,40 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

  • stypendia o charakterze socjalnym,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
  • zapomogi.