Akademickie Kursy Kompetencyjne

Akademickie Kursy Kompetencyjne semestr zimowy

Akademickie Kursy Kompetencyjne semestr letni

Akademickie Kursy Kompetencyjne powstały z myślą o poszerzeniu umiejętności zawodowych studentów i słuchaczy WSEiZ celem ich dostosowania do nieustająco zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy.

  • Akademickie Kursy Kompetencyjne prowadzone są zgodnie z programem poszczególnych przedmiotów w ramach kierunków studiów, realizowanych w WSEiZ.

  • Zajęcia odbywają się w grupach, składających się zarówno ze studentów, jak i słuchaczy kursów. Wymagania zaliczeniowe są identyczne dla słuchaczy i studentów.

  • Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich, a jakość kształcenia podlega okresowej kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie z wyłączeniem świąt. Zależnie od wymiaru godzinowego kursu obejmują 5 lub 10 spotkań (po 2, 4 lub 6 godzin lekcyjnych każde). Szczegółowy harmonogram zostanie podany nie później, niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

  • Zajęcia mogą odbywać się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych: audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych, w tym pracowni komputerowych. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, a w przypadku ćwiczeń można opuścić nie więcej, niż 20% zajęć. Formę i zasady zaliczenia przedstawia prowadzący zajęcia nauczyciel akademicki na pierwszym spotkaniu. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia słuchaczowi przysługuje nieodpłatny termin poprawkowy na dodatkowym spotkaniu po zakończeniu semestru.

  • Oceny z poszczególnych form zajęć (wykład, ćwiczenia audytoryjne, projektowe i laboratoryjne) wystawiane są odrębnie.

  • W przypadku zaliczenia wszystkich, przewidzianych w programie kursu, form zajęć, słuchacz otrzymuje ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM. Na życzenie słuchacza na świadectwie może być podany ostateczny wynik ukończenia kursu, w formie liczby, będącej średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń poszczególnych form zajęć. Jeśli słuchacz nie uzyska ocen pozytywnych z zaliczenia poszczególnych form zajęć, a program kursu obejmowałćwiczenia, na które słuchacz uczęszczał (tj. miał nie więcej, niż 20% nieobecności), może otrzymać ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W KURSIE.

Zajęcia zostaną uruchomione niezależnie od liczby słuchaczy!

Na kurs mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana). W szczególnych przypadkach na kurs mogą być przyjęte osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego, po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. Komunikacja z słuchaczem prowadzona będzie w głównej mierze za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Informację, przesłaną na adres e-mail, podany przez słuchacza, uznaję się za przekazaną zainteresowanemu. Przyjęcie na kurs i ewentualna rezygnacja z kursu wymaga zachowania formy pisemnej. W przypadku niektórych kursów do osiągnięcia należytych efektów kształcenia konieczne jest wcześniejsze opanowanie pewnych umiejętności – w ofercie kursów zostały one opisane jako „wymagania wstępne”.

OPŁATY ZA KURS

• Odpłatność składa się z opłaty za zajęcia, którego wysokość zależy od programu kursu, i z wpisowego w stałej
wysokości 50 zł. Wpisowe należy uiścić nie później, niż w chwili przyjęcia na kurs i podpisania umowy.
Opłatę za zajęcia należy opłacić nie później, niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku, gdy słuchacz nie może zaakceptować szczegółowego harmonogramu zajęć, może zgłosić rezygnację w ciągu 3 dni od jego otrzymania, w takim przypadku nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia czesnego, a jeśli już ją wniósł – Uczelnia dokona jego zwrotu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: semestr zimowy – październik 2019; semestr letni – luty 2020.

STUDENCI WSEiZ, realizujący akademickie kursy kompetencyjne, spoza studiowanego kierunku i specjalności, opłacają JEDYNIE WPISOWE.

Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy: Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35.

Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty w celu podpisania umowy
• Kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku braku zdanego egzaminu maturalnego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna)
• Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• Dowód wpłaty do wglądu (wpisowe)

Rejestracja na kursy rozpoczyna się dla semestru zimowego 15 września, a dla semestru letniego 15 lutego.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN AKADEMICKICH KURSÓW KOMPETENCYJNYCH (pobierz)