Wirtualny spacer

Finansowanie 2020 (KA103-2020)

Zasady ogólne

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:
a) studiów (SMS) – minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni),
b) praktyk (SMP) - minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Student, który posiadał prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, otrzymuje dofinansowanie ze środków programu PO WER. Więcej w zakładce PO WER dla studentów

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu (PO WER też podlinkować) przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta na wyjazd na studia/praktykę w ramach Programu Erasmus+ bez grantu (dofinansowania).

UWAGA! Studenci WSEiZ w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu KA-103/2020, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 70% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.

Dofinansowanie

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 520

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 500 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Tabela B - Wyjazdy studentów na praktyki (SMP):

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 620

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 600 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono w poniżej tabeli.

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 3 069

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 2 984 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 771

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN–Studia (kwota ryczałtowa) Miesięczna stawka stypendium w PLN–Praktyka (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 217 PLN  2 643 PLN

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 2 131 PLN 2 558 PLN

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 918 PLN 2 345 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.