PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTA KRAJOBRAZU NOWOŚĆ!

KURS DOSKONALĄCY Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kurs skierowany jest do:

• absolwentów studiów na kierunku architektura krajobrazu, architektura, gospodarka przestrzenna i innych;
• osób o minimum średnim wykształceniu posiadających przynajmniej 2-3 letnie doświadczenie z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, które chcą poznać praktyczne arkana zawodu architekta krajobrazu, a zwłaszcza dowiedzieć się jak skutecznie pozyskać oraz prawidłowo i z zyskiem wykonać zlecenie zawodowe.

Cel kursu:

• Zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi dotyczącymi pozyskania zlecenia i jego prawidłowego wykonania.
• Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowywania i wyceny ofert oraz przedprojektowych uzgodnień z inwestorem.
• Poznanie najczęściej występujących pułapek oraz sposobów ich unikania.

Prowadzący:

Dr inż. Lidia Ozimkowska
Doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz

Ramowy program zajęć:

1. Pozyskanie zlecenia, właściwa interpretacja dokumentów przetargowych –2h:
- Sposoby pozyskania zlecenia i źródła informacji o możliwości pracy (zamówienia prywatne i zamówienia publiczne, przetargi, zapytania ofertowe, oferty częściowe i wariantowe);
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Warunki udziału w postępowaniu przetargowym (brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konsorcjum firm, pełnomocnictwa, ubezpieczenie).

2. Sporządzanie i wycena ofert – 2 h:
- Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przedłożenia w postępowaniu przetargowym;
- Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia (niezbędne dokumenty), uwierzytelnienie doświadczenia zawodowego;
- Zasady przygotowania ofert i sposoby obliczenia ceny.

3. Czynności przedprojektowe po uzyskaniu zlecenia – 2 h:
- Zakres uzgodnień przedprojektowych z inwestorem;
- Mapa zasadnicza, wypis i wyrys z rejestru gruntów, MPZP, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki techniczne podłączenia mediów.

4. Zawartość projektu budowlano-wykonawczego – 26 h:
- Zawartość projektu budowlano-wykonawczego w części graficznej i opisowej;
- Zakres prac projektowych (rozwiązania konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych), inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, uzyskanie ekspertyz, opinii i uzgodnień rzeczoznawców;
- Zagadnienia projektowania niestandardowego (tereny chronione o wybitnych walorach przyrodniczo-kulturowych i ich strefy ochronne, obszary wodne i przywodne, przystosowanie projektu dla osób z niepełnosprawnością;
- Zakres pracy architekta krajobrazu w celu wykonania przedmiaru robót specyfikacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego.

Organizacja zajęć
Liczba godzin
– 32 godziny lekcyjne.
Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie od godziny 18.00, dwa razy w tygodniu w blokach czterogodzinnych (osiem spotkań).

Czas trwania kursu: 18 XI – 11 XII 2015 r.

Cena kursu wynosi 600 zł/osobę.

STUDENCI WSEIZ OTRZYMUJĄ 10% ZNIŻKI!!!

 

Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy: Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35

Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty w celu podpisania umowy
• Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• Dowód wpłaty do wglądu (za całość kursu)

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 3-go sierpnia.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 25 uczestników.

Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.