PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE I OCENA MERYTORYCZNA ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

Kurs skierowany jest do:

• studentów chcących wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności,w projektowaniu odwodnień, studni chłonnych itp. oraz prowadzenia terenowych badań hydrogeologicznych,
• pracowników przedsiębiorstw i firm ukierunkowanych na działania w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, budownictwa i ochrony środowiska,
• przedstawicieli organów administracyjnych i instytucji kontrolnych (pracownicy Starostw i Powiatów, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorzy nadzoru budowlanego i in.),
• pracowników instytucji i organizacji naukowo-badawczych chcących zapoznać się z aspektami praktycznymi.

Cel kursu

1. Celem nadrzędnym kursu jest nauczenie Państwa różnych sposobów projektowania systemów odwodnieniowych.
2.   Cele praktyczne kursu to:
• nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania systemu odwodnienia,
• zapoznania się z aspektami praktycznymi wykonywania odwodnień za pomocą studni wierconych, igłofiltrów oraz innych niestandardowych technik.

Prowadzący:

Dr Krzysztof Jóźwiak

Ramowy program zajęć:

1. Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem odwodnień - 2h.:
- projekt robót geologicznych,
- dokumentacja hydrogeologiczna,
- operat wodnoprawny,
- elementy prawa budowlanego, ochrony środowiska, geologicznego i górniczego oraz wodnego mające wpływ na projektowanie i wykonywanie odwodnień i studni chłonnych.

2. Podstawy teoretyczne związane z przepływem wód podziemnych - 3h.

3. Określenie wielkości zasilania – obliczanie wielkości zasilania opadami atmosferycznymi, infiltracja, naturalny wydatek strumienia wód podziemnych, przepływ jednostkowy, wielkość przesiąkania (zwłaszcza w warunkach wzbudzenia pompowaniem) - 2h.

4. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych w rozwiązaniach analitycznych i numerycznych - 4h:
- charakter warstwy wodonośnej: warstwa wodonośna o nieograniczonym rozprzestrzenieniu, o zwierciadle napiętym i swobodnym, warstwa wodonośna o ograniczonym rozprzestrzenieniu,
- rodzaje granic hydrogeologicznych,
- określenie obszaru filtracji,
- warunki zasilania obszaru filtracji - zasilanie infiltracyjne, dopływ poziomy, przesiąkanie z innych poziomów wodonośnych.

5. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych w rozwiązaniach analitycznych i numerycznych - 4h:
- wymagana głębokość i obszar odwodnienia (określenie wymaganej depresji),
- czas odwodnienia,
- zakres niezbędnych informacji geologicznych i hydrogeologicznych – dane archiwalne i ich dostępność, dane uzyskane w wyniku badań dla konkretnej inwestycji (wiercenia geotechniczne i hydrogeologiczne, kartowanie), profil geologiczny – miąższość i parametry strefy aeracji, występowanie utworów słabo przepuszczalnych, położenie zwierciadła wody, wahania naturalne, mapa hydroizohips, miąższość i parametry warstwy wodonośnej (wsp. filtracji, porowatości efektywnej, odsączalności).

6. Podstawowe schematy odwodnień (budowlane i drogowe) - dreny i rowy, igłofiltry, studnie pojedyncze (zupełne i niezupełne), zespoły studni, wybór konkretnej metody - 4h.

7. Obliczenia hydrogeologiczne - najważniejsze wyniki obliczeń (wydatek pompowania, zasięg leja depresji) - 4h:
- dopływ wody do rowów i drenów,
- igłofiltry
- dopływ do studni pojedynczej w warstwie nieograniczonej (studnie zupełne i niezupełne, ograniczenia konstrukcji studni, jej wydatku, wytworzonej depresji),
- dopływ do studni pojedynczej w warstwie ograniczonej, dopływ do zespołu studni,
- infiltracja do gruntu poprzez studnie chłonne.

8. Problem osiadania w wyniku odwodnienia (określenie wielkości depresji w odległości x od studni, jako podstawa do obliczeń geologiczno-inżynierskich) - 2h.

9. Możliwe zagrożenia w obszarze oddziaływania odwodnienia - 1h.

10. Typowe ingerencje obiektów w układ hydrogeologiczny – warunki hydrogeologiczne i podatność otoczenia na odkształcenia a metody fundamentowania i odwadniania obiektów - 1h.

11. Metody modelowania matematycznego – program Modflow - 5h. (2 zajęcia w pracowni komputerowej)

Organizacja zajęć
Liczba godzin
– 32 godziny lekcyjne.
Planuje się 10 trzygodzinnych spotkań (jedno spotkanie tygodniowo, zwykle w czwartki, godz. 17:30–19:55).

Początek zajęć – październik 2015 r.

Cena kursu wynosi 550 zł/osobę.

STUDENCI WSEIZ OTRZYMUJĄ 10% ZNIŻKI!!!

Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy: Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35

Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty w celu podpisania umowy
• Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• Dowód wpłaty do wglądu (za całość kursu)

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 3-go sierpnia.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 20 uczestników.

Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.