Studia Podyplomowe - Gospodarka Wodno-Ściekowa

Serdecznie zapraszamy na nowo uruchomiony kierunek studiów podyplomowych, których celem jest wykształcenie i poszerzenie specjalistycznych kompetencji służących spełnianiu złożonych zadań zawodowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, obejmujących zróżnicowane aspekty prawne, techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, zarządcze i normatywne. Polska stoi w obliczu konieczności pilnego wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy Powodziowej Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co generuje znaczne zapotrzebowanie na profesjonalistów o udokumentowanych kompetencjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Kierownictwo naukowe nad przebiegiem studiów objął prof. nadzw. WSEiZ dr hab. inż. Marek Gromiec – wybitny specjalista z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Kierownictwo Studiów:

Kierownik Naukowy: prof. nadzw. WSEiZ dr hab. inż. Marek Gromiec – ekspert z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, przewodniczący Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego Gospodarki Wodnej NOT, Ekspert Sejmu RP IV kadencji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód; ekspert Forum Debaty Publicznej „gospodarka wodna” przy Prezydencie RP; laureat nagród:  Baltic Sea Water Award 2010 przyznanej przez Stockholm International Water Institute, Grand Prix 2010 Międzynarodowego Sympozjum Wody w Cannes, oraz nagrody Specjalnej AQUARINA przyznanej w 2012 r. przez Zarząd Polskiego Zrzeszenia Inżynierów  i Techników Sanitarnych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki wodno-ściekowej; od roku 2012 Światowej Rady Ekspertów „Woda-Energia”  z siedzibą w Londynie. 

Kierownik Organizacyjny: prof. dr hab. Piotr Tomaszewski

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie i poszerzenie specjalistycznych kompetencji służących spełnianiu złożonych zadań zawodowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, obejmujących zróżnicowane aspekty prawne, techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, zarządcze i normatywne. 

Polska stoi w obliczu konieczności pilnego wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy Powodziowej Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co generuje znaczne zapotrzebowanie na profesjonalistów o udokumentowanych kompetencjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, pragnących zdobyć i poszerzyć specjalistyczne kompetencje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Tematyka zajęć:

Polityka wodna, prawne podstawy gospodarki wodno-ściekowej

 • projekt polityki wodnej państwa do roku 2030;
 • zasady Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi (IWRM) w Unii Europejskiej;
 • Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 października 2000 r. i jej wdrażanie;
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwana Dyrektywą Powodziową, i jej wdrażanie;
 • Ustawodawstwo Polskie dotyczące gospodarki wodnej: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 • odpowiedzialność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Elementy hydrogeologii 

 • geneza i dynamika wód podziemnych;
 • hydrogeochemia wód podziemnych: wody stref aeracji i saturacji, wody szczelinowe i krasowe, wody kopalniane; monitoring i ocena stanu chemicznego wód podziemnych; modelowanie hydrogeochemiczne;
 • wody mineralne;
 • hydrogeologia regionalna;
 • wpływ antropopresji na jakość wód.

Hydrologiczne podstawy gospodarki wodnej 

 • zasoby wodne Polski i świata;
 • potrzeby i zasoby wodne gospodarki narodowej Polski i gospodarek krajów Unii Europejskiej.

Struktura gospodarki wodnej w Polsce 

 • cele i zadania gospodarki wodnej w Polsce a jej struktura;
 • struktura zużycia wód w Polsce;
 • hierarchia potrzeb wodnych i procedury ich zaspokajania;
 • metodyka oceny skuteczności gospodarki wodnej i problematyka optymalizacji jej struktury;
 • gospodarowanie wodą na obszarach zurbanizowanych;

Jakość wód

 • fizyko-chemiczne cechy i właściwości wody;
 • klasyfikacja jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych;
 • wskaźniki stanu ekologicznego wód (elementy wskaźnikowe): biologiczne, hydromorfologiczne, chemiczne i fizyko-chemiczne;
 • indeksy jakości wód ;
 • klasyfikacja wód użytkowych.

Powodzie

 • geneza i klasyfikacja powodzi;
 • zagrożenie powodziowe w Polsce i strategie zapobiegania powodziom oraz ochrony przed ich skutkami;
 • ocena ryzyka powodziowego;
 • organizacja służb przeciwpowodziowych.
 • Budowle, urządzenia i instalacje hydrotechniczne
 • budowle, urządzenia i instalacje wodociągowe;
 • budowle, urządzenia i instalacje kanalizacyjne;
 • budowle, urządzenia i instalacje przeciwpowodziowe: zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe etc.;
 • zabudowa hydrotechniczna cieków wodnych;
 • budowle, urządzenia i instalacje hydroenergetyczne;
 • budowle, urządzenia i instalacje dla celów żeglugowych;
 • przepławki;
 • morskie budowle i instalacje hydrotechniczne.

Renaturyzacja cieków i zbiorników wodnych

 • zasady renaturyzacji cieków i zbiorników wodnych;
 • techniki renaturyzacji cieków i zbiorników wodnych;
 • wykorzystanie roślin w renaturyzacji cieków i zbiorników wodnych;
 • ocena efektywności renaturyzacji cieków i zbiorników wodnych.

Ścieki i ich oczyszczanie

 • parametry charakteryzujące ścieki;
 • pochodzenie i klasyfikacja ścieków;
 • skład ścieków przemysłowych, bytowo-gospodarczych (komunalnych), rolniczych;
 • wody opadowe jako ścieki;
 • wody podgrzane jako ścieki;
 • oczyszczanie ścieków – metody mechaniczne, fizykochemiczne, biologiczne;
 • rozwiązania technologiczne w oczyszczaniu ścieków;
 • osady ściekowe i ich zastosowania.

Gospodarka ściekowa - zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • zasady i warunki zbiorowego odprowadzania ścieków - zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy w ramach gospodarki komunalnej: 
 • formy gospodarki komunalnej w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
 • systemy nadzoru i kontroli w gospodarce ściekowej;
 • nadzór nad przebiegiem inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • współczesne rozwiązania technologiczne w zakresie odprowadzania ścieków oraz oczyszczania wody i ścieków.
 • problematyka rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych.

Sterowanie i zarządzanie systemowe w gospodarce wodno-ściekowej

 • system wodny i jego elementy;
 • metodologia sterowania tym systemem;
 • zarządzanie systemowe w gospodarce wodno-ściekowej;
 • zbieranie danych oraz prognozowanie w gospodarce wodno-ściekowej;
 • narzędzia i metody zarządzania w gospodarce wodno-ściekowej;
 • planowanie strategiczne w gospodarce wodno-ściekowej. 
 • zarządzanie materiałami i majątkiem, finansami oraz zasobami ludzkimi przedsiębiorstw działających w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Finansowo-ekonomiczne aspekty gospodarki wodno-ściekowej

 • ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • źródła finansowania przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: procedury, montaż finansowy, wkład własny w finansowaniu inwestycji;
 • wykorzystanie środków budżetowych na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 • analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; 
 • studium wykonalności przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 • aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych w gospodarce wodno ściekowej;
 • biznesplan przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej doradztwo w zakresie przedsięwzięć w gospodarce wodno-ściekowej;
 • oceny środowiskowe przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej;

Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa jako element ochrony środowiska i ekostrategii w biznesie

Gospodarka wodno-ściekowa a energetyka

 • energetyka wodna; 
 • energetyka geotermalna; 
 • osady ściekowe jako surowiec energetyczny.
 • Kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej
 • międzynarodowe aspekty problematyki gospodarki wodno-ściekowej.
 • nowe rozwiązania technologiczne;
 • nowe regulacje prawne.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do realizacji specjalistycznych zadań zawodowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o obejmujących zróżnicowane aspekty prawne, techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, zarządcze i normatywne. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele
Studia obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  4700 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x2400 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia