Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 – dla osób rozpoczynających naukę w WSEiZ

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

studia dzienne Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2019/2020 - studia I stopnia
wseiz Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2019/2020 - studia II stopnia
studia warszawa Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2019/2020
studia zaoczne Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2019/2020

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia II stopnia w roku akad. 2019/2020

UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Kierunek Studia stacjonarne
 
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 490 zł
Ochrona Środowiska 490 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
710 zł 710 zł
Architektura Wnętrz 790zł
790zł

 

  Czesne można płacić w następujących wariantach:
1 rata za rok akademicki,
suma 12 rat miesięcznych wpłacona jednorazowo w terminie do 10.IX.2019 r.
5% zniżki
za opłatę jednorazową
2 raty za dwa semestry,
suma 6 rat miesięcznych wpłaconych w terminach do
10.IX.2019 r. oraz do 10.III.2020 r.
3% zniżki
za opłatę za jeden semestr
12 rat za miesiąc,
12 rat płatnych do 10 dnia każdego miesiąca
(od IX 2019 r. do VIII 2020 r.)

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w WSEiZ wynosi – 100 zł!

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2019/2020 – studia II stopnia

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów II stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Opłata rekrutacyjna Kierunek studiów Wpisowe

 

85 zł
(na wszystkie kierunki studiów)

  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 270 zł
270 zł
Ochrona Środowiska
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
570 zł 570 zł
Architektura Wnętrz

 • Dla absolwentów studiów I stopnia w WSEiZ wpisowe na studia II stopnia wynosi 100 zł.
 • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia I stopnia w roku akad. 2019/2020

UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

  Rata czesnego za:
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)*
Architektura 710 zł 710 zł
Kierunki Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Krajobrazu 490 zł
Architektura Wnętrz 790 zł 710 zł
Budownictwo 540 zł 490 zł
Wzornictwo 690 zł 640 zł
Informatyka 600 zł
112 zł
rata czesnego z dofinansowaniem z UE
480 zł
240 zł
rata czesnego z dofinansowaniem z UE
Mechanika i Budowa Maszyn 460 zł 430 zł
Ochrona Środowiska 430 zł
Zarządzanie 420 zł 400 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 460 zł 430 zł
Zdrowie Publiczne 400 zł

 

  Czesne można płacić w następujących wariantach:
1 rata za rok akademicki,
suma 12 rat miesięcznych wpłacona jednorazowo w terminie do 10.IX.2019 r.
5% zniżki
za opłatę jednorazową*
2 raty za dwa semestry,
suma 6 rat miesięcznych wpłaconych w terminach do
10.IX.2019 r. oraz do 10.III.2020 r.
3% zniżki
za opłatę za jeden semestr*
12 rat za miesiąc,
12 rat płatnych do 10 dnia każdego miesiąca
(od IX 2019 r. do VIII 2020 r.)

*powyższych zniżek nie stosuję się w przypadku udziału w projektach dofinasowanych z UE

Można podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeżeli jest się laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

!-

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2019/2020 – studia I stopnia

 

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Opłata rekrutacyjna Wpisowe
85 zł
(na wszystkie kierunki studiów)
Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Wydział
ARCHITEKTURY:

 

 • Architektura: 570 zł
Wydział
ARCHITEKTURY:

 

 • Architektura: 570 zł
  Wpisowe
Zniżki w opłacie wpisowego
obowiązują
w następujących terminach:
Studia stacjonarne/niestacjonarne Studia stacjonarne/niestacjonarne
Wydział
ARCHITEKTURY:

 

 • Architektura Krajobrazu,
 • Architektura Wnętrz,
 • Budownictwo,
 • Wzornictwo
Wydział
INŻYNIERII i ZARZĄDZANIA:

 

 • Informatyka,
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Ochrona Środowiska,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Zdrowie Publiczne
do końca VI 90 zł 90 zł
do końca VII 190 zł
do końca VIII 290 zł
do końca IX 390 zł 190 zł
od 1 X 570 zł 270 zł

 • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka. Pozostali kandydaci opłacają pełną kwotę wpisowego*.
 • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400 zł.
 • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy wnoszą pełną kwotę wpisowego*.
 • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.
  * Pełna kwota wpisowego wynosi: dla Wydziału Architektury 570 zł, dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania 270 zł.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.