Studia Podyplomowe - Samorządowy Menedżer Energii

Kierownikiem studiów jest Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania – dr Katarzyna Adamiak

Partnerem merytorycznym studiów jest MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

wseiz

Co wyróżnia studia

Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z kompetencjami do prowadzenia kształcenia z zakresu:

 • energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
 • zarządzania,
 • finansów,
 • ochrony środowiska,
 • prawa.

Adresaci studiów:

Na studia zapraszamy pracowników administracji samorządowej:

 1. gmin, powiatów, szczebla regionalnego,
 2. jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych i innych finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.:
 • instytucje kultury,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy i drogi publiczne,
 • jednostki działające w zakresie pomocy społecznej,
 • urzędy pracy,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie modernizacji terenów wiejskich,
 • jednostki odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

 

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Wykaz przedmiotów oraz tematyka zajęć

 1. Energetyka konwencjonalna .
 2. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii.
 3. Magazynowanie energii.
 4. Nowoczesne technologie przesyłu i dystrybucji energii.
 5. Energetyka roproszona – lokalna, prosumencka.
 6. Bezpieczeństwo energetyczne.
 7. Planowanie i zarządzanie energetyką w gminie.
 8. Finansowanie energetyki na szczeblu gminnym.
 9. Kierunki rozwoju energetyki - innowacyjność w energetyce.
 10. Seminarium dyplomowe.
 11. Przygotowanie pracy dyplomowej – końcowej.

Zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów: pięć z wyżej wymienionych przedmiotów kończy się egzaminem zaś zaliczenie pozostałych odbywa się na podstawie wykonanych zadań, projektów i testów.

Kwalifikacje absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent studiów:
• ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji,
magazynowania i obrotu energią,
• ma pogłębioną wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania rynku energii oraz źródeł i form finansowania
energetyki na szczeblu gminnym,
• ma wiedzę na temat współczesnej energetyki konwencjonalnej oraz energetyki wykorzystującej odnawialne
i niekonwencjonalne źródła energii
• ma pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
• ma wiedzę z zakresu energetyki prosumenckiej,
• ma wiedzę z zakresu planowania i zarządzania energetyką w gminie służącą efektywnemu gospodarowaniu
energią, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz promowaniu postaw proekologicznych,
• ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie uwarunkowań środowiskowych energetyki.

W zakresie umiejętności absolwent studiów:
• potrafi sprawnie pozyskiwać, integrować i interpretować informacje specjalistyczne,
• potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować
i uzasadniać opinie,
• potrafi precyzyjnie porozumiewać się w środowisku zawodowym i pozazawodowym przy użyciu różnych
technik i form przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem form: werbalnej, pisemnej i graficznej,
• potrafi przygotować dokumentację realizacji zadania z zakresu programu studiów podyplomowych
oraz opracować i przedstawić krótką prezentację jego wyników,
• potrafi ocenić przydatność i na tej podstawie dokonać właściwego wyboru rozwiązań technicznych
i organizacyjnych z zakresu efektywnego gospodarowania energią,
• potrafi skutecznie doradzać i zarządzać w zakresie gospodarowania energią w jednostkach samorządu
terytorialnego oraz promować postawy proekologiczne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów:
• ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
i społecznych,
• ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności
samorządowego managera energii,
• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
• ma doświadczenie w zakresie pracy zespołowej,
• ma świadomość konieczności aktualizowania swojej wiedzy.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 200 godzin dydaktycznych (w tym 126 godzin wykładów i 74 godziny ćwiczeń/warsztatów).
Zajęcia odbywać się będąw formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (17 zjazdów, w wymiarze 6-8 godzin dydaktycznych dziennie), dwa razy w miesiącu w siedzibie Uczelni przy ulicy Olszewskiej 12.

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2021 r. (semestr letni),
– październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3300 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1700 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia