Studia Podyplomowe - Praktyka Zarządzania Komunikacją Wizualną w Marketingu

Co wyróżnia studia:

 • Unikatowe połączenie sztuki, biznesu i marketingu.
 • Nacisk na praktykę.
 • Zespół wykładowców o różnorodnych i sprawdzonych osiągnięciach praktycznych (KLIKNIJ).
 • Możliwość wymiany doświadczeń i tworzenia sieci kontaktów.
 • System zaliczeń powiązany z praktycznymi efektami studiów.

Adresaci studiów:

 • Osoby pracujące w działach marketingu, promocji i reklamy oraz komunikacji społecznej różnych instytucji, uczestniczących lub zarządzających przedsięwzięciami z zakresu komunikacji wizualnej.
 • Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach artystycznych pragnących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie projektowania komunikacji wizualnej dla firm i instytucji, a zwłaszcza tych, którzy chcieliby uruchomić własną działalność gospodarczą w tym obszarze.
 • Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na dowolnych kierunkach, którzy chcieliby zdobyć nowe kompetencje dotyczące różnych form komunikacji wizualnej w biznesie, instytucjach państwowych i samorządowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Cel studiów:

 • Wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną i zbiór różnorodnych umiejętności praktycznych, niezbędnych do identyfikacji potrzeb instytucji w zakresie kreacji wizerunku i jego prezentacji na zewnątrz.
 • Zapoznanie z podstawami warsztatu pracy projektanta, w tym z wybranymi narzędziami IT.
 • Umożliwienie zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu komunikacji wizualnej, wystawiennictwa i organizowania eventów, ułatwiających skuteczne konkurowanie na rynku pracy i przyśpieszających rozwój kariery zawodowej.
 • Wykształcenie umiejętności zarządzania projektami artystycznymi oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Rozwinięcie umiejętności kreacji, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i komunikowania się zarówno ze zleceniodawcą bądź twórcą komunikatu wizualnego, jak i jego odbiorcą.

Słuchacze już w trakcie studiów będą mieli okazję podjęcia i prowadzenia prac nad własnymi przedsięwzięciami biznesowo-artystycznymi. Uzyskiwane efekty będą uwzględniane przy ocenie poszczególnych modułów kształcenia.

Tematyka zajęć:

Moduł Liczba godzin
Zajęcia wprowadzające 2
Podstawy warsztatu pracy projektanta 24
Zarządzanie firmą 28
Projektowanie komunikacji wizualnej 24
Komunikacja marketingowa 24
Zarządzanie projektami innowacyjnymi 20
Wybrane aspekty sztuki współczesnej 14
Prawo autorskie i etyka zawodowa 12
Projektowanie wystaw targowych i eventów firmowych 28
Konsultacje i przygotowanie projektu dyplomowego 14
Suma godzin 190
   

Tematyka wybranych modułów

Podstawy warsztatu pracy projektanta:
1. Podstawy kompozycji i wyobraźni artystycznej.
2. Podstawy projektowania i wizualistyki obrazu (zajęcia komputerowe).

Projektowanie komunikacji wizualnej:
1. Projektowanie typografii i liternictwa.
2. Projektowanie znaków i logotypów.
3. Projektowanie prezentacji multimedialnych.
4. Komunikacja poprzez media społecznościowe.

Projektowanie wystaw targowych i eventów firmowych:
1. Projektowanie scenografii wydarzeń firmowych.
2. Projektowanie wystaw targowych i okolicznościowych.

Zarządzanie firmą:
1. Stratedzy i strategie czyli jak osiągać ponadprzeciętne wyniki w warunkach silnej konkurencji.
2. Podstawy finansów dla niefinansistów.
3. Tradycyjne i nowe wyzwania w sferze marketingu i sprzedaży.
4. O czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca i menedżer z zakresu prawa.
5. Jak radzić sobie z ryzykiem firmie.

Komunikacja marketingowa:
1. Rola komunikacji oraz jej miejsce w strukturach organizacji.
2. Rola i możliwości mediów tradycyjnych oraz nowych.
3. Wpływ czynników kulturowych na komunikację globalną.
4. Nowe kanały w komunikacji globalnej.
5. Marketing relacji.

Zarządzanie projektami innowacyjnymi:
1. Specyfika projektów artystycznych.
2. Budowanie efektywnego zespołu projektowego.
3. Najważniejsze aspekty zarządzania projektem – zakres, czas, budżet, jakość, ryzyko, zmiany.
4. Mierzenie efektywności projektu.
5. Budowanie relacji z klientem.

Kwalifikacje absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent studiów:
• Rozumie treść zasadniczych zagadnień związanych z praktyką projektowania i zarządzania komunikacją wizualną.
• Zna podstawy funkcjonowania organizacji gospodarczych.
• Wykazuje znajomość aktualnych trendów w sztuce.
• Rozumie potrzeby organizacji w zakresie komunikacji marketingowej.
• Posiada rozszerzoną wiedzę związaną z praktyką projektowania (w różnych dyscyplinach) komunikatów wizualnych.
• Zna metody i techniki zarządzania projektami związanymi z komunikacją wizualną.
• Rozumie uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza związanej z działalnością
w obszarze sztuki.
• Zna i rozumie narzędzia ochrony własności intelektualnej.
• Zna wymogi dotyczące raportów konsultingowych i tekstów o charakterze naukowym.

W zakresie umiejętności absolwent studiów:
• Potrafi zidentyfikować i dokonać krytycznej analizy potrzeb organizacji gospodarczych i instytucji
w zakresie komunikacji wizualnej.
• Umie zbierać i przetwarzać dane.

• Potrafi skutecznie organizować proces prowadzenia badań.
• Umie opracować koncepcję komunikatów wizualne dostosowanych do potrzeb organizacji i oczekiwań
ich interesariuszy.
• Umie planować i zarządzać projektem, z uwzględnieniem specyfiki projektów z zakresu komunikacji wizualnej.
• Potrafi opracować studium wykonalności projektu.
• Potrafi dokonać analizy i krytycznie ocenić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie projektowania
komunikacji wizualnej i opracować biznes plan.
• Umie dokonać wyboru i wykorzystać narzędzia informatyczne wspomagające proces kreacji we własnych
i zespołowych koncepcjach projektowych.
• Umie podejmować samodzielne decyzje dotyczące koncepcji projektowych w zakresie wystaw targowych i eventów
oraz kreacji komunikacji wizualnej.
• Potrafi uczestniczyć w krytycznym dyskursie na temat wybranych zagadnień sztuki współczesnej.
• Potrafi w praktyce stosować normy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry.
Zajęcia będą odbywać się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu w siedzibie Uczelni przy ulicy Olszewskiej 12.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok: 4800 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x2500 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób.

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia