Wydział Architektury

Architektura
Architektura Krajobrazu
Architektura Wnętrz
Budownictwo
Wzornictwo (Design)

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie w rankingu "Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa" miesięcznika Builder. WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna!

Wydział Architektury WSEiZ otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Przyznana ocena świadczy o wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział kierunkach, którymi są: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo i Wzornictwo.

Na Wydziale Architektury WSEiZ przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Absolwenci kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) – otrzymują tytuł inżyniera architekta
  (studia pierwszego stopnia) lub magistra inżyniera architekta (studia drugiego stopnia);
 • Absolwenci kierunku Architektura Krajobrazu – otrzymują tytuł inżyniera;
 • Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz – otrzymują tytuł licencjata lub inżyniera (studia pierwszego stopnia)
  bądź magistra sztuki (studia drugiego stopnia);
 • Absolwenci kierunku Budownictwo – otrzymują tytuł inżyniera;
 • Absolwenci kierunku Wzornictwo – otrzymują tytuł licencjata lub inżyniera.

Na wszystkich kierunkach kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, łączący zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. W ramach studiów studenci przygotowują się do samodzielnego wykonywania projektów spełniających wymogi kompozycyjne, funkcjonalne, techniczne i ekologiczne.

Na naszym Wydziale prowadzone są ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne i terenowe. Poza przewidzianymi w poszczególnych planach studiów przedmiotami, studenci mogą uczestniczyć we wspólnych zajęciach fakultatywnych, np. fotografii naukowej, fotografii przyrodnicze, rysunku i malarstwa w plenerze, grafiki komputerowej, architektury i sztuki, ochrony i kształtowania krajobrazu zurbanizowanego i obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Wspólne zajęcia studentów kierunków na Wydziale Architektury przyczyniają się do kompleksowego rozwiązywania złożonych problemów architektury i budownictwa. Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni przy ul. Grójeckiej 129, ul. Rejtana 16, w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Laskach przy ul. Klaudyńskiej 33 oraz budynku Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Filtrowej 1.

Na kierunkach Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Wzornictwo pierwszy semestr nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu.

Predyspozycje sprawdzane będą z różnych przedmiotów. Dla każdego kierunku ustalono trzy rygory, z których dwa muszą być bezwzględnie zaliczone na ocenę pozytywną w regulaminowym terminie (zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych na zajęciach z danego przedmiotu lub w sesji poprawkowej).

Architektura:

 • rysunek i malarstwo (ćwiczenia laboratoryjne)
 • podstawy projektowania architektonicznego (ćwiczenia projektowe)
 • geometra wykreślna (ćwiczenia projektowe)

Architektura Krajobrazu:

 • rysunek odręczny i rzeźby (ćwiczenia laboratoryjne)
 • budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (ćwiczenia projektowe)
 • propededeutyka zawodu i podstawy projektowania (ćwiczenia projektowe)

Architektura Wnętrz:

 • rysunek i malarstwo (ćwiczenia laboratoryjne) 
 • rzeźba (ćwiczenia laboratoryjne) 
 • podstawy projektowania (ćwiczenia projektowe).

Wzornictwo :

 • rysunek i malarstwo  (ćwiczenia laboratoryjne),
 • podstawy projektowania (ćwiczenia projektowe),
 • podstawy projektowania graficznego (ćwiczenia projektowe).

W przypadku nie zaliczenia na ocenę pozytywną wymienionych co najmniej dwóch rygorów na w/w kierunkach, student zostaje skreślony z listy studentów z końcem I semestru. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym:

 • stypendia o charakterze socjalnym,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia za wyniki w nauce lub sportowe,
 • zapomogi.

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Dziekanacie Wydziału Architektury.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022