Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) - studia I stopnia

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł INŻYNIERA ARCHITEKTA.

Na kierunku Architektura proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie architektoniczne

Projektowanie urbanistyczne

Rekrutacja On-Line

Studia trwają 4 lata. Odbywają się w systemie stacjonarnym (zajęcia w dni powszednie) i stacjonarnym* (zajęcia w sobotę i niedzielę). Prowadzone są do wyboru • w języku polskim • w języku angielskim.

Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018. Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest w programie kształcenia (rok akad. 2016/2017) lub przy opisie specjalności.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA 2016/2017


Student może korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, m.in.: komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy - ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax.

Studenci na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem PROJEKTOWANIA architektonicznego i urbanistycznego. Zdobywają teoretyczne i PRAKTYCZNE umiejętności m.in. z zakresu: tworzenia projektów architektonicznych, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków, ZROZUMIENIA relacji pomiędzy ludźmi, a budynkiem oraz pomiędzy budynkami i otoczeniem budowli.

Studia I-go stopnia (inżynierskie) na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) prowadzą do zdobycia przez absolwentów:

 • zdolności tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, ekologiczne,
  jak i techniczne,
 • odpowiedniej znajomości historii, teorii architektury, sztuk pokrewnych, technologii, ochrony środowiska
  i nauk humanistycznych,
 • znajomości projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania,
 • zrozumienia relacji pomiędzy ludźmi, a budynkami oraz pomiędzy budynkami, a ich otoczeniem, jak również relacji:
  budynki i przestrzeń między nimi, a potrzeby człowieka,
 • zrozumienia zawodu architekta oraz jego roli społecznej, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji do projektu
  z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • zrozumienia metod gromadzenia informacji,
 • zrozumienia projektu strukturalnego, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków,
 • dobrej znajomości problemów fizycznych, technicznych i techniki komputerowej oraz wiedzy na temat funkcjonowania
  budynków, aby zapewnić im odpowiednie warunki zewnętrzne oraz ochronę przed wpływem klimatu,
 • niezbędnych umiejętności w zakresie projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych budynków
  w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,
 • odpowiedniej znajomości ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych
  w realizacje budynków oraz integracji projektów w całym procesie planowania,
 • odpowiedniego przygotowania do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym
  oraz pomocniczych pracach związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym
  obiektów budowlanych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwentowi studiów zawodowych kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z zawodem. Architekci znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

* Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.