Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) - studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł  MAGISTRA INŻYNIERA ARCHITEKTA.

Studia trwają 1,5 roku (trzy semestry). Odbywają się w systemie stacjonarnym (zajęcia w dni powszednie) i stacjonarnym* (zajęcia w sobotę i niedzielę). Prowadzone są do wyboru • w języku polskim • w języku angielskim.

Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018. Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest w programie kształcenia na rok akad. 2016/2017.

Wydział Architektury WSEiZ - jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce - decyzją MNiSW otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka). Studia kończą się tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnego do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów na studiach II stopnia kierunku Architektura, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAMY KSZTAŁCENIA 2016/2017

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka)
Wymagany tytuł zawodowy:
inżynier architekt, inżynier, magister inżynier.
Dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:
Architektura i Urbanistyka oraz inne, których program nauczania zawiera minimum 60% obowiązującego na kierunku Architektura (I stopień studiów) wg standardów ministerialnych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury).

Rekrutacja On-Line

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyznaczyć 1-2 semestry uzupełniające.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) będzie posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi
  i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznychw
  w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawny,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania
  obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi

  w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia

Dyplom magistra inżyniera architekta niezbędny jest do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE. Poza własną działalnością twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego absolwenci Architektury (dawniej Architektury i Urbanistyki) znajdą zatrudnienie w istniejących pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki, administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracować mogą również przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe dla kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) - studia II-go stopnia

SEMESTR I

 1. Rysunek i malarstwo
 2. Grafika prezentacyjna
 3. Sztuka współczesna
 4. Teoria projektowanie architektonicznego
 5. Teoria urbanistyki i ruralistyki
 6. Planowanie przestrzenne
 7. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 8. Podstawy Zarządzania
 9. Planowanie regionalne
 10. Złożone konstrukcje betonowe i metalowe
 11. Ochrona zabytków
 12. Modernizacja i konserwacja
 13. Projektowanie architektoniczne –obiekty użyteczności publicznej o złożonej funkcji
 14. Projektowanie architektoniczne – modernizacja obiektów architektonicznych
 15. Projektowanie architektoniczne – obiekty wielkogabarytowe o dużych rozpiętościach konstrukcji
 16. Projektowanie urbanistyczne- zagospodarowanie miejskich terenów nadrzecznych
 17. Projektowanie urbanistyczne – przekształcanie miejskich terenów poprodukcyjnych
 18. Projektowanie urbanistyczne – polityka przestrzenna gminy podmiejskiej (projekt SUiKZP)
 19. Seminarium magisterskie

Przedmioty do wyboru

 1. Projektowanie scenograficzne:
  - architektura wystaw targowych
  - architektura imprez artystycznych (sztuki)
  - architektura imprez estradowo-telewizyjnych w scenografii publicznej przestrzeni
 2. Projektowanie wnętrz
 3. Projektowanie krajobrazu
 4. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 5. Detal architektoniczny
 6. Projektowanie scenograficzne 4 - architektura EXPO w scenografii publicznej przestrzeni
 7. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

 

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.