Architektura – studia II stopnia

 • Studia II-go stopnia: profil kształcenia ogólnoakademicki.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – stacjonarne sobotnio-niedzielne*.
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na studiach II-go stopnia kierunku Architektura przejdź do programu kształcenia.

PPOBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Architektura:

• wymagane ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach Architektura lub Architektura i Urbanistyka.

Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z uwzględnieniem współczesnych wymagań technicznych, potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz równowagi ekologicznej. Studiując na kierunku Architektura zdobędziesz także wiedzę w zakresie historii, teorii architektury i teorii urbanistyki, sztuk pięknych, ochrony zabytków oraz o prowadzeniu prac konserwatorskich. Jako magister inżynier architekt będziesz posiadał/a umiejętności:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi,
  a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznychw
  w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawny,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania
  obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi

  w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia

Dyplom magistra inżyniera architekta niezbędny jest do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE. Poza własną działalnością twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego absolwenci Architektury znajdą zatrudnienie w istniejących pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki, administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracować mogą również przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe dla kierunku Architektura - studia II-go stopnia

SEMESTR I

 1. Rysunek i malarstwo
 2. Grafika prezentacyjna
 3. Sztuka współczesna
 4. Teoria projektowanie architektonicznego
 5. Teoria urbanistyki i ruralistyki
 6. Planowanie przestrzenne
 7. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 8. Podstawy Zarządzania
 9. Planowanie regionalne
 10. Złożone konstrukcje betonowe i metalowe
 11. Ochrona zabytków
 12. Modernizacja i konserwacja
 13. Projektowanie architektoniczne –obiekty użyteczności publicznej o złożonej funkcji
 14. Projektowanie architektoniczne – modernizacja obiektów architektonicznych
 15. Projektowanie architektoniczne – obiekty wielkogabarytowe o dużych rozpiętościach konstrukcji
 16. Projektowanie urbanistyczne- zagospodarowanie miejskich terenów nadrzecznych
 17. Projektowanie urbanistyczne – przekształcanie miejskich terenów poprodukcyjnych
 18. Projektowanie urbanistyczne – polityka przestrzenna gminy podmiejskiej (projekt SUiKZP)
 19. Seminarium magisterskie

Przedmioty do wyboru

 1. Projektowanie scenograficzne:
  - architektura wystaw targowych
  - architektura imprez artystycznych (sztuki)
  - architektura imprez estradowo-telewizyjnych w scenografii publicznej przestrzeni
 2. Projektowanie wnętrz
 3. Projektowanie krajobrazu
 4. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 5. Detal architektoniczny
 6. Projektowanie scenograficzne 4 - architektura EXPO w scenografii publicznej przestrzeni
 7. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

 

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.