Architektura Krajobrazu

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł INŻYNIERA ARCHITEKTA KRAJOBRAZU.

Na kierunku realizowane są dwie specjalności:

Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Rekrutacja On-Line

Od roku akademickiego 2014/2015 dla studentów rozpoczynających I semestr nauki studia trwają 3,5 roku. Prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA 2016/2017

Kierunek Architektura Krajobrazu w ramach oceny instytucjonalnej Wydziału Architektury przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2013 r., otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Następna ocena jakości kształcenia planowana jest na lata 2018/2019.

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu otrzymują przygotowanie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umiejętności te pozwalają przyszłym absolwentom na kształtowanie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zasad projektowania, urządzania, pielęgnowania, ochrony obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Studenci mogą korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, jak również Pracowni Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy - ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax.

Studia I-go stopnia (inżynierskie) na kierunku Architektura Krajobrazu przygotowują przyszłych studentów do:

  • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywanie ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywanie projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,
  • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
  • kierowania i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
  • zarządzanie jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
  • wspólpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury
    krajobrazu.

Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest przy opisie specjalności. Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni zarówno we własnych firmach projektowych i projektowo- wykonawczych, jak i w firmach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Znajdują pracę w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu, a także placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10-15 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.