Budownictwo

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł INŻYNIERA.

Na kierunku Budownictwo proponujemy studia w zakresie specjalności:

Energooszczędne technologie w budownictwie

Konstrukcje budowlane

Architektura w budownictwie

Rekrutacja On-Line

 
 

Od roku akademickiego 2014/2015 dla studentów rozpoczynających I semestr nauki studia trwają 3,5 roku. Odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzone są do wyboru • w języku polskim • w języku angielskim.

Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018. Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest w programie kształcenia (rok akad. 2016/2017) lub przy opisie specjalności.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA 2016/2017

Kierunek Budownictwo w ramach oceny instytucjonalnej Wydziału Architektury przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2013 r., otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Następna ocena jakości kształcenia planowana jest na lata 2018/2019.

Kierunek prowadzony przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Studenci na kierunku Budownictwo otrzymują przygotowanie z zakresu PROJEKTOWANIA, WZNOSZENIA i UTRZYMANIA budynków oraz budowli inżynierskich. Studia obejmą teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie inżynierii lądowej. Studenci zdobywają m.in. wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, zasad fizyki budowli i stosowanych technologii, przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków, jak i zasad organizacji przemysłu budowlanego.

Studia I-go stopnia (inżynierskie) na kierunku Budownictwo obejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia i prowadzą do zdobycia przez absolwentów:

 • zdolności wykonywania projektów budowlanych bydynków oraz budowli inżynierskich, spełniających wszystkie
  wymogi techniczne i ekologiczne,
 • odpowiedniej znajomości historii architektury, teorii i praktyki budownictwa, ekologii i ochrony środowiska
  oraz zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
 • zdolności realizacji obiektów budowlanych ze zrozumieniem relacji między potrzebami ludzi a budynkami
  oraz pomiędzy budynkami a ich otoczeniem,
 • dobrej znajomości podstaw fizycznych, problemów technicznych i wspomagania komputerowego oraz
  nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi,
 • niezbędnych umiejętności w zakresie projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych przez budynki
  w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,
 • umiejętność współpracy administracją z państwową, samorządową, instytucjami, organizacjami
  i jednostkami gospodarczymi,
 • zrozumienia sposobu myślenia inżynierów innych branż oraz współdziałanie ze specjalistami
  z zakresu: geodezji, hydrologii, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i łączności, ekologii i architektury,
 • odpowiedniej znajomości ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji
  projektowych w budynku oraz integracji projektów w całym procesie planowania inwestycji.

Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest przy opisie specjalności. Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Budownictwo znajdują zatrudnienie w: przedsiębiorstwach budowlanych – jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów; biurach i pracowniach projektowych – jako konstruktorzy; urzędach gminy czy starostwach powiatowych – zajmując stanowiska kierownicze bądź inspektora działu gospodarki nieruchomościami, a także w założonych przez siebie firmach budowlanych jako wykonawcy.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10-15 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

W ofercie edukacyjnej znalazły się następujące działania:

- stypendia w wysokości 1000 zł. miesięcznie dla najlepszych studentów (połowa rocznika),
- zajęcia wyrównawcze z matematyki,
- dodatkowe atrakcyjne zajęcia dydaktyczne,
- zajęcia (wyjazdy) poglądowe w nowoczesnych zakładach produkcyjnych związanych z branżą budowlaną,
- urozmaicony program staży studenckich.