Gospodarka Przestrzenna

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł INŻYNIERA.

Na kierunku realizowane są dwie specjalności:

Planowanie w terenach otwartych
Planowanie procesów urbanistyczno-architektonicznych

Rekrutacja On-Line

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna proponujemy studia o praktycznym profilu kształcenia.

Studia trwają 3,5 roku. Prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Program kształcenia został przygotowany przez zespół specjalistów, w skład którego weszli nauczyciele akademiccy WSEiZ, członkowie Izby Urbanistów oraz przedstawiciele Rady Pracodawców przy Wydziale Architektury. Powstał on z uwzględnieniem aktualnych i przewidywanych oczekiwań jakie rynek pracy stawia wobec specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej.

W programie uwzględniono wszystkie efekty inżynierskie wymagane rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zadbano o zapewnienie studentom możliwości rozwijania tzw. miękkich umiejętności, wzmacniających pozycję studenta na rynku pracy i sprzyjających ogólnemu rozwojowi, a także wzięto pod uwagę wzorce opublikowane przez instytucje zagraniczne, m.in. Subject Benchmark Statement przygotowany przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) oraz wyniki wnikliwej analizy programów uczelni krajowych i zagranicznych m.in. Oxford Brookes University.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA 2016/2017

Wykładowcami na kierunku Gospodarka Przestrzenna Przestrzenna są wybitni dydaktycy i praktycy z tego zakresu, posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią m.in.: Prof. dr hab. Jerzy Solon, dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska, dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski, dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska, dr inż. arch. Lidia Ozimkowska, dr inż. arch. Małgorzata Sikorska, mgr inż. arch. Izabela Sobierajska.

Celem studiów I-go stopnia (inżynierskie) na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowanie profesjonalistów umiejących kształtować środowisko przestrzenne ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowywanie specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Wybór studiów inżynierskich o profilu praktycznym stanowiący odpowiedź na potrzeby rynku pracy pozwala nabyć umiejętności:

 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych
  z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych,
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu
  podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych,
  procesie planowania i zarządzania przestrzenią,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej,
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego
  oraz wpływ inwestowania na środowisko,
 • przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska
  i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony,
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji.

Perspektywy zatrudnienia

Inżynier Gospodarki Przestrzennej jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej;
 • pracowniach projektowych;
 • agencjach rozwoju;
 • firmach konsultingowych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

 

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10–15 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.