Inżynieria jakości

Rekrutacja On-Line

Absolwent specjalności Inżynieria jakości posiada szeroką wiedzę i zespół umiejętności z zakresu, który obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowania jakością produkcji oraz badania jakości wyrobów. Zna metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak: długości, kąty, ciśnienia, masy, siły, temperatury i natężenia przepływu, a także sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych w cyfrowych systemach pomiarowych. Jest specjalistą w zakresie projektowania przyrządów i systemów pomiarowych, a także systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Docenia wagę jakości w aspekcie ekonomicznym i społecznym.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA JAKOŚCI (obowiązkowe)

 1. Wstęp do inżynierii jakości
 2. Zarządzanie jakością
 3. Zarządzanie środowiskowe
 4. Audyty jakości
 5. Systemy zapewniania jakości
 6. Analiza wyników pomiarów
 7. Aparatura w systemach jakości
 8. Zaawansowane metody pomiarów wielkości geometrycznych
 9. Dokumentacja i ekonomika jakości
 10. Maszyny i roboty pomiarowe
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Makroekonomia
 2. Podstawy marketingu
 3. Finanse przedsiębiorstwa
 4. Logistyka w przedsiębiorstwie
 5. Socjologia środowiska
 6. Zachowania organizacyjne
 7. Praktyka zawodowa
 8. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Grafika inżynierska
 8. Mechanika techniczna
 9. Technologia informacyjna
 10. Wytrzymałość materiałów
 11. Fizyka
 12. Statystyka matematyczna
 13. Termodynamika techniczna
 14. Mechanika płynów
 15. Metoda elementów skończonych
 16. Projektowanie inżynierskie
 17. Inżynieria procesowa
 18. Mechanika płynów
 19. Metrologia
 20. Podstawy eksploatacji maszyn
 21. Systemy CAx
 22. Automatyka i robotyka
 23. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 24. Elektrotechnika i elektronika
 25. Metody pomiaru złożonych elementów maszynowych
 26. Wybrane zagadnienia prawne
 27. Procesy produkcyjne