Ochrona Środowiska - studia I stopnia

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie (dzienne),
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne (zaoczne).
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER lub LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2018/2019.

Na studiach pierwszego stopnia kierunku Ochrona Środowiska proponujemy studia w zakresie specjalności:

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Ochrona biosfery
Efektywność energetyczna

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA

UWAGA!
Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984), ukończenie studiów wyższych w specjalności odnawialne źródła energii umożliwia (bez dodatkowego egzaminu) uzyskanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii, który jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

studia ochrona środowiska kierinek ochrona środowiska

Ochrona Środowiska to kierunek studiów, który przez interdyscyplinarny charakter łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi, typowymi dla nauk technicznych i rolniczych. Kierunek ten kształtuje umiejętności z zakresu zarządzania i ekonomii oraz pozwala rozumieć i stosować prawo w działalności zawodowej inżyniera. Absolwenci Ochrony Środowiska to nie tylko pełni idei i pasji ekolodzy, ale także pożądani na rynku pracy specjaliści, którzy posiadają szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Są potrzebni niemal w każdym średnim i dużym przedsiębiorstwie.

studia inżynierskie warszawa studia warszawa

Perspektywy zatrudnienia

Szczególnie poszukiwani są obecnie specjaliści z zakresu pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej, wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej, doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów, opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin. Stanowiska pracy wymagające posiadania powyższych kompetencji czekają nie tylko w wyspecjalizowanych firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem OZE, gospodarką wodno-ściekową i odpadową oraz czynną ochroną środowiska, ale także w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach studialno-projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji regionalnej i centralnej.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po drugim roku studiów pierwszego stopnia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w formie 10-15 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) w semestrze.