Ochrona biosfery

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności OCHRONA BIOSFERY jest KAMPINOSKI PARK NARODOWY

studia

Studiując specjalność Ochrona Biosfery uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące prawnych i ekonomicznych uwarunkowań inwestycji w ochronę środowiska, ochrony i kształtowana krajobrazu oraz oceny oddziaływania na środowisko. Poznasz zasady stosowania „zielonego” marketingu. Profesjonalnie wykonasz i przygotujesz ekspertyzę oraz inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą. Nabędziesz zintegrowane kompetencje inżynierskie i organizacyjno-zarządcze w zakresie dokonywania oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w ochronie środowiska, a także wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
 • zdolność opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko
  oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
 • sprawność w planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody,
  a także zagospodarowaniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,
 • biegłość w prowadzeniu monitoringu środowiska.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI OCHRONA BIOSFERY :

 1. Marketing ekologiczny
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Analiza rynku
 4. Finansowanie projektów z funfuszy UE
 5. Ocena oddziaływania na środowisko
 6. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 7. Gatunki i siedliska Natyra 2000 - rozpoznawanie i ochrona
 8. Kompensacje przyrodnicze
 9. Ekspertyzy przyrodnicze
 10. Zarządzanie zielenią miejską
 11. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan
 12. Najlepsze dostępne techniki BAT
 13. Gospodarka wodna i ściekowa
 14. Podstawy odnawialnych źródeł energii
 15. Edukacja ekologiczna
 16. Korytarze ekologiczne
 17. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 18. Seminarium dyplomowe
 19. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej (inżynierskiej)

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ję™zyk angielski
 2. Filozofia przyrody
 3. Matematyka
 4. Biologia ogólna
 5. Botanika
 6. Zoologia
 7. Mikrobiologia
 8. Ekologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Chemia organiczna i fizyczna
 11. Biochemia
 12. Fizyka
 13. Geologia i geomorfologia
 14. Gleboznawstwo
 15. Meteorologia i klimatologia
 16. Geodezja i kartografia
 17. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 18. Grafika inżynierska
 19. Mechanika płynów
 20. Inżynieria procesowa
 21. Technologia informacyjna
 22. Technologie ochrony środowiska
 23. Teledetekcja i GIS
 24. Ekologia krajobrazu
 25. Zrównoważony rozwój
 26. Monitoring środowiska
 27. Technologie bioenergetyczne
 28. Techniki odnowy środowiska
 29. Ochrona przyrody
 30. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 31. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 32. Prawo gospodarcze
 33. Prawo ochrony środowiska
 34. Psychologia
 35. Socjologia środowiska