Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA jest MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

Studiując specjalności Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na analizę uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych oraz prawnych w zakresie: wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.), ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, a także unieszkodliwiania i użytkowania odpadów. Dzięki tak ukształtowanemu komplementarnemu zespołowi kompetencji będziesz poszukiwanym specjalistą na dynamicznie zmieniającym się ryku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii,
 • znajomość zasad ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
 • sprawne i efektywne zastosowanie sposobów utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpadów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA:

 1. Podstawy odnawialnych źródeł energii
 2. Energia wiatru
 3. Energia wody
 4. Energetyka słoneczna, geotermalna i planowanie energetyczne
 5. Biopaliwa stałe, płynne i gazowe
 6. Bioenergetyka organizmów i ekosystemów
 7. Technologia wody i ścieków
 8. Gospodarka wodna i ściekowa
 9. Urządzenia i operacje jednostkowe w gospodarce odpadami
 10. Utylizacja odpadów
 11. Unieszkodliwianie odpadów
 12. Oddziaływanie gospodarki wodnej i odpadowej oraz energetyki na środowisko
 13. Najlepsze dostępne techniki BAT
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan
 16. Prawe i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w energetyce odnawialnej, gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej
 17. Seminarium dyplomowe
 18. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej (inżynierskiej)

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Filozofia przyrody
 3. Matematyka
 4. Biologia ogólna
 5. Botanika
 6. Zoologia
 7. Mikrobiologia
 8. Ekologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Chemia organiczna i fizyczna
 11. Biochemia
 12. Fizyka
 13. Geologia i geomorfologia
 14. Gleboznawstwo
 15. Meteorologia i klimatologia
 16. Geodezja i kartografia
 17. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 18. Grafika inżynierska
 19. Mechanika płynów
 20. Inżynieria procesowa
 21. Technologia informacyjna
 22. Technologie ochrony środowiska
 23. Teledetekcja i GIS
 24. Ekologia krajobrazu
 25. Zrównoważony rozwój
 26. Monitoring środowiska
 27. Technologie bioenergetyczne
 28. Techniki odnowy środowiska
 29. Ochrona przyrody
 30. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 31. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 32. Prawo gospodarcze
 33. Prawo ochrony środowiska
 34. Psychologia
 35. Socjologia środowiska